Hegemonie en historiografie: het documentaire film-essay als palimpsest

Hannes Verhoustraete

  • Onderzoekseenheid Intermedia
  • Onderzoeksgroep Narrative Arts

In deze doctoraatsstudie wil ik de draagkracht onderzoeken van het documentaire film-essay als tegen-hegemonische vorm van geschiedschrijving. Ik focus me hoofdzakelijk op de geschiedenis van de migratie naar Europa vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw. De kern van het onderzoek identificeert en problematiseert de spanning tussen de constructie van geschiedenis en de constructie van een film die deze geschiedenis wil representeren. Vanuit de poëtica van de film wil ik onderzoeken hoe de machtsrelaties die mensen ertoe aanzetten te migreren tegelijk ook het discours omtrent en de representatie van migranten domineren. Ik koppel deze bespiegelingen aan de concrete geleefde werkelijkheid van een aantal migranten in Europa. Mijn documentaire cinema is een cinema van de palimpsest, het amendement, van verschuivingen en toevoegingen. Vertrekkend vanuit de traditie van het film-essay zoek ik naar een filmvorm die hegemonische vormen van geschiedschrijving ondervraagt. Hoe kan een documentaire filmtijd optornen tegen het doelmatige geweld van “de” geschiedenis?

Hegemonie en historiografie: het documentaire film-essay als palimpsest
Hannes Verhoustraete

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by