LUCA School of Arts is klaar voor een academiejaar waarin de pandemie onder controle is, maar het virus nog niet is verdwenen. Dat wil zeggen dat de werking relatief normaal kan verlopen, maar dat voorzichtigheid en waakzaamheid geboden blijven.

De faciliteiten van LUCA zijn beschikbaar voor alle gebruikers: studenten, onderzoekers, bezoekers en medewerkers. De campussen zijn dus open, maar de capaciteit moet worden bewaakt. Het zal daarom nodig blijven om activiteiten goed te plannen en de nodige ruimtes vooraf te reserveren, zodat er nooit sprake is van grote drukte.

Studenten krijgen een normaal lessenrooster, op basis van het gebruikelijke curriculum, met veel onderwijsactiviteiten op de campus, maar ook digitale werkvormen. Door een deel van het onderwijs online te blijven aanbieden, vrijwaart LUCA de nodige ruimte om daarnaast ook iedereen maximaal en toch veilig op de campus te laten werken. Voor een School of Arts blijven ontmoeting en interactie immers cruciaal.

Ook het artistiek onderzoek kan terug opstarten op de campussen, eveneens met de nodige planningsafspraken. Kantoorwerk en vergaderingen op de campus zijn terug mogelijk, en telewerken wordt een keuze in de plaats van een verplichting.

Buitenlandse activiteiten zijn binnen de Europese Economische Ruimte en binnen de beperkingen die de overheid oplegt mogelijk.

De basisregels van de pandemie blijven onverkort gelden: handen wassen, afstand houden, thuisblijven bij ziekte, mondmaskers bij drukte… Voor specifieke werkvormen binnen de kunsten (filmsets, concerten, tentoonstellingen, theatervoorstellingen…) volgt LUCA de protocollen van de professionele sectoren.

LUCA werkt momenteel hard aan de concrete planning van het academiejaar. Meer gedetailleerde informatie zal in de loop van augustus en september beschikbaar worden op deze website en via de normale communicatiekanalen voor studenten en personeelsleden.

Intussen wenst LUCA alle studenten, collega’s en sympathisanten een deugddoende en virusvrije zomer.

English version below

LUCA School of Arts is ready for an academic year in which the pandemic is under control, however the virus has not yet disappeared. This means that the academic year can proceed relatively normally, but that caution and vigilance are still required.

The LUCA facilities are available to all users: students, researchers, visitors and employees. The campuses are open, but capacity must be monitored. It will therefore still be necessary to plan activities well and to reserve the necessary spaces in advance, so that the campuses are never overcrowded.

Students will receive a regular class schedule, based on the usual curriculum, with many educational activities on campus, as well as digital teaching methods. By continuing to offer part of the education online, LUCA safeguards the necessary space to allow everyone to work on campus as much as possible while maintaining safety. After all, meetings and interactions remain crucial for a School of Arts.

Artistic research can also restart on the campuses, this too with the necessary planning agreements. Office work and meetings on campus are possible again, and teleworking will become a choice instead of an obligation.

International activities are possible within the European Economic Area and within the restrictions imposed by the government.

The basic rules of the pandemic will continue to apply fully: washing your hands, keeping your distance, staying at home in case of illness, face masks when in crowds ... For specific working methods within the arts (film sets, concerts, exhibitions, theatre performances ...), LUCA will follow the protocols of the professional sectors.

LUCA is currently working hard on the concrete planning of the academic year. During August and September more detailed information will become available on this website and through the normal communication channels for students and staff.

Meanwhile, LUCA wishes all students, colleagues and supporters a pleasant and virus-free summer.

More information about the academic year 2020 - 21

Spread the word