Voor veelvoorkomende vragen check de FAQ op onze overzichtspagina.  

Coronavirus - COVID19:  De contactluwe campus (Update 08/05/2020)

LUCA School of Arts stelt alles in het werk om vandaag digitaal kwaliteitsvol onderwijs te blijven aanbieden. Het algemene uitgangspunt blijft dat thuiswerk de voorkeur heeft. Vanaf 18 mei kan je in beperkte mate opnieuw gebruik maken van onze campussen en faciliteiten. Dit enkel en alleen voor zaken die via afstandsonderwijs onmogelijk te realiseren zijn én die noodzakelijk zijn zodat studenten hun leerresultaten bereiken. Om dit mogelijk te maken neemt LUCA de nodige maatregelen en geeft ze aan alle gebruikers een aantal dwingende richtlijnen. Deze richtlijnen gelden vanaf 18 mei 2020 op alle locaties waar LUCA actief is, zowel gebouwen in eigendom als gehuurde locaties. Deze richtlijnen blijven gelden tot ze door LUCA worden aangepast of ingetrokken. LUCA verwacht dat iedereen de maatregelen en richtlijnen respecteert. Indien je dit niet zou doen, kan de hogeschool je de toegang tot de campus weigeren en eventueel zelfs andere maatregelen nemen.

Vier vuistregels:

  1. Je wast regelmatig je handen, je houdt afstand (minstens 150 cm) en je blijft thuis als je ziek bent.
  2. Je komt enkel naar de campus voor zaken die je onmogelijk (van) thuis kunt doen.
  3. Je krijgt enkel toegang tot de campus wanneer er een activiteit voor jou gepland is of als je een reservatie hebt. Na je activiteit verlaat je onmiddellijk terug de campus.
  4. Op de campus respecteer je alle richtlijnen met betrekking tot hygiëne, circulatie en veiligheid.

Lees ook de FAQ.

From May 18: the contact-free campus (Update 08/05/2020)

LUCA School of Arts is committed to continue to offer digital quality education today. The general principle remains that working from home is preferable. From May 18 you can make limited use of our campuses and facilities again. This only for matters that are impossible to achieve through distance learning and that are necessary so that students achieve their learning results. To make this possible, LUCA takes the necessary measures and gives a number of mandatory guidelines to all users. These guidelines apply from 18 May 2020 to all locations where LUCA operates, both owned buildings and rented locations. The guidelines will continue to apply until amended or revoked by LUCA. LUCA expects everyone to respect the measures and guidelines. If you fail to do so, LUCA can refuse you access to the campus and possibly even take other measures.

Four rules of thumb:

  1. You wash your hands regularly, you keep a distance (at least 150 cm) and you stay at home when you are sick.
  2. You only come to the campus for things that you cannot do (from) at home.
  3. You can only access the campus when an activity is planned for you or because you have a reservation. After your activity you immediately leave the campus.
  4. On campus you respect all guidelines with regard to hygiene, circulation and safety.

Check the FAQ page.

Spread the word