Meer dan een woord

Een onderzoek naar het stapelen van beeld, geluid en betekenis in performancepoëzie

  • Projectverantwoordelijke: Kris Cuppens (LUCA Faculteit Kunsten, OE Music & Drama, OG Drama)
  • Teamlid: Geert Kestens (LUCA Faculteit Kunsten, OE Music & Drama, OG Drama)

"Meer dan een woord" onderzoekt de mogelijkheden van de performancepoëzie en de wijze waarop daarin beeld, geluid en betekenis gestapeld worden. Binnen het Nederlandse taalgebied eist de performancepoëzie steeds duidelijker haar plaats op naast de traditionele poëzie-lezing. Maar als het de traditionele tekstlezing is vanwaaruit de performancepoëzie vertrekt, dan zijn het andere kunstvormen waar zij naartoe neigt. De crossover met Drama is snel gemaakt, en vandaar ook dat dit onderzoek relevant is binnen de onderzoeksgroep Drama.

Door de verschillende mogelijkheden van de performancepoëzie in kaart te brengen aan de hand van een casestudy, hoopt dit onderzoek een bijdrage te leveren aan het nadenken over de Nederlandstalige performancepoëzie en de wijze waarop zij relateert aan de hedendaagse theaterpraktijk. Daarnaast evolueert de huidige theatertekst steeds meer naar een open en poëtische structuur, waarbij het syntagmatische en horizontale karakter van de vooral door de communicatieve tekst gedragen plotlijn verrijkt of gecontrasteerd wordt door het paradigmatische en verticale karakter van poëtische tekst, waarin stem en geluid (als betekenaar), taalspel en oppervlaktestructuren van taal even belangrijk worden als het betekende.

Door binnen dit onderzoek zowel het schrijven van een performancetekst als het creëren van een performance en het reflecteren binnen een theoretisch kader te betrekken wil dit impulsproject zowel op een theoretische als op een artistieke wijze bijdragen aan het huidige theater- en literatuurlandschap. Het artistieke resultaat dat uit dit onderzoek voort moet komen, wil op die manier een antwoord bieden aan de vereisten van de hedendaagse performancetekst, waarin meerlagigheid centraal staat. Het onderzoek beoogt dan ook het schrijven van een tekst met een open tekststructuur, die ten volle aansluit bij onze moderne stedelijke werkelijkheid. Net zoals literatuur is de hedendaagse stad ongrijpbaar, zijn ritme bevreemdend, onhandelbaar en verontrustend. Het horizontale en verticale karakter van de moderne theatertekst vinden we ook terug in de heftige verticaliteit van de wereldstad versus de oneindig lijkende horizontaliteit van de suburbanisering.

Naast het schrijven wil dit onderzoek ook het creatieproces onderzoeken, en meerbepaald de wijze waarop de performance open en meerlagig kan zijn, zonder daarom aan de ketting van een vaste structuur of ritme te liggen. Het is precies dat wat dit impulsproject wil zijn: een onderzoek naar het stapelen van beeld, geluid en betekenis in de performancepoëzie.

  • e-mailadres: kris.cuppens@luca-arts.be
  • Looptijd: 2015-

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by