Missie

LUCA School of Arts (LUCA) is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten.

LUCA biedt een integrale vorming waarbij praktijk, onderzoek en reflectie hand in hand gaan, de ruimte voor keuzes, dwarsverbanden en specialisaties wordt aangeboden en gestimuleerd, een attitude van levenslang leren wordt beoogd.

Dankzij deze vorming kunnen studenten hun ambities maximaal ontplooien om zich elk met een eigen profiel te engageren in een creatieve maatschappij.

Door sterke netwerken, zowel met partners uit het onderwijsveld als met vooraanstaande culturele organisaties en actoren uit de profit en non-profitsector, krijgen studenten en docenten de kans om hun onderwijs- en onderzoeksactiviteit vanuit een breed perspectief op een internationaal platform te verspreiden.

Respect voor authenticiteit, diversiteit en integriteit vormen de basisprincipes waardoor de hogeschool zich in haar mens- en maatschappijbeeld laat inspireren.

Geïnspireerd door het waardevolle en veelzijdige christelijk gedachtegoed, wil LUCA haar opdracht uitvoeren in dialoog met en in dienst van een open, duurzame, pluralistische, en cultureel diverse samenleving.

Visie

 • LUCA wil kritische studenten opleiden opdat ze in staat zijn om zich autonoom te positioneren in de samenleving.
 • LUCA wil een uitdagende onderwijs- en onderzoeksomgeving met alle ruimte voor experiment aanbieden.
 • LUCA engageert zich als een actieve speler in de samenleving vanuit haar artistieke, ontwerpmatige, praktijkgerichte en onderzoekende basis.
 • LUCA wil lokaal en globaal denken. De lokale dynamiek rond de verschillende campussen is een sterkte voor de uitbouw van internationale netwerken.
 • LUCA zoekt synergie tussen de verschillende campussen en biedt ruimte voor verruiming en verdieping in de trajecten van de studenten.

Onderwijsbeleid: 4 beleidslijnen voor onderwijs

In het onderwijsbeleidsplan 2016-2020 (pdf) worden de doelstellingen vastgelegd die in de volgende jaren centraal staan in de ontwikkeling van LUCA School of Arts. LUCA concentreert daarbij zich op vier beleidslijnen. Het uitgangspunt is dat LUCA een multidisciplinaire school is met een divers aanbod op verschillende campussen. Hierbij wordt de eigenheid en de diversiteit van de verschillende campussen en regio’s erkend als een sterkte.

 1. Eigentijds artistiek en ontwerpmatig praktijkgebaseerd onderwijs
  In onze samenleving zijn creativiteit en ondernemingszin belangrijke kwaliteiten. Dit geldt ook voor het brede kunstenveld. Daarom bouwt LUCA haar onderwijs op vanuit een visie die is geschraagd door de evoluties in de diverse ontwerpmatige, artistieke en technische praktijken.
  LUCA focust op de ontplooiing van creatieve en professionele persoonlijkheden die positie innemen in die samenleving. De opleidingen vertrekken vanuit een radicale openheid en nieuwsgierigheid naar de student. Deze wordt gestimuleerd om zijn creativiteit, intellectueel vermogen, artistiek inzicht, gedrevenheid, ondernemingszin en kritische zelfreflectie te ontwikkelen. Het aanmoedigen van een onderzoekende, autonome en grensverleggende houding met aandacht voor erfgoed vormt de kern van de onderwijsfilosofie van LUCA.
  LUCA wil daartoe ook een ontmoetingsplaats zijn voor kunstenaars, denkers en ontwerpers. Deze plek biedt bovendien aan studenten en docenten ruimte om zich kwetsbaar op te stellen, om ambities waar te maken …
  Wanneer studenten instromen in de hogeschool hebben zij vaak verschillende noden en drijfveren. Ook het groeiproces van de eigen praktijk tijdens de studie verschilt van student tot student. Dit betekent dat zij zich op diverse scharniermomenten tijdens hun onderwijsloopbaan moeten kunnen oriënteren en dat ze worden begeleid in het maken van bewuste keuzes. Om hierop in te spelen werkt LUCA met een onderwijsmodel dat enerzijds flexibele trajecten mogelijk maakt en waarin anderzijds studenten dwarsverbanden kunnen aangaan met andere disciplines en opleidingen over campussen heen. Door de unieke samenwerkingen binnen de School of Arts en de ontwikkeling van schakelprogramma’s tussen professionele en academische opleidingen, bieden we studenten optimale kansen op een succesvol diplomatraject.
  Participatie aan internationale projecten en internationale mobiliteit wordt ondersteund en gefaciliteerd.
  Deze uitgangspunten vragen een specifieke begeleiding en opvolging. Daarom richt LUCA haar onderwijs- en evaluatievormen op de ontwikkeling van de artistieke, ontwerpmatige of technische praktijk. Zonder de essentie van het kunstonderwijs uit het oog te verliezen, wordt er onderzocht hoe nieuwe onderwijs- en evaluatievormen ingezet kunnen worden in het kunstonderwijs.
  Onze docenten brengen via hun eigen discipline (artistiek, praktisch en theoretisch), de laatste ontwikkelingen in het werkveld binnen in de opleidingen. De praktijk is op die manier een fundamentele voedingsbodem voor het onderwijs.
   
 2. Onderzoeksgericht en -gebaseerd onderwijs
  LUCA biedt opleidingen aan met enerzijds een uitgesproken artistiek, kritisch en onderzoekend profiel, en anderzijds met een creatief/technisch profiel. Om dit te waarborgen is er binnen deze opleidingen een voortdurende interactie en verwevenheid tussen het onderwijs, de artistieke, ontwerpmatige of technische praktijk, het onderzoek en de samenleving.
  Belangrijke bouwstenen voor elke student aan LUCA zijn: zoeken en vinden, bevragen en verbeelden, experimenteren, ensceneren en bevattelijk maken, mislukken en begrijpen, benoemen en formuleren, aarzelen en communiceren. Om bewust met deze processen te kunnen omgaan, leren studenten tijdens hun opleiding expliciet (onderzoeks)vragen te formuleren en methodes eigen aan de kunsten en ontwerppraktijk te gebruiken om antwoorden te vinden en deze te communiceren. Met andere woorden: het onderwijs is onderzoeksgericht.
  LUCA gelooft in het belang van het artistiek onderzoek voor de ontwikkeling en de beoefening van de kunsten zelf. Omwille van het sterk verbeeldende en experimentele potentieel kan het artistiek onderzoek ook een belangrijke bijdrage leveren aan de wetenschap en aan het werkveld.
  LUCA wil dat de academische opleidingen vanuit een autonoom functionerende faculteit intens blijven samenwerken met de professionele opleidingen.
  Het onderwijs en het onderzoek van deze professionele opleidingen dragen specifiek bij tot de ontwikkeling en innovatie van het werkveld waarin de afgestudeerden actief zijn. Daarbij staan de vertaling en integratie van theoretische kennis naar concrete toepassingen of nieuwe contexten centraal.
   
 3. Een divers aanbod geprofileerd rond speerpunten
  LUCA is een multidisciplinaire school met een divers aanbod op verschillende campussen. Door het onderzoek en onderwijs rond sterke inhoudelijke speerpunten te organiseren, ontwikkelen de opleidingen op de verschillende campussen een duidelijk profiel. Dat stelt LUCA in staat om voor toekomstige studenten een helder opleidingsaanbod te formuleren. Bovendien biedt het studenten tijdens hun traject uitgebreide mogelijkheden tot het verkennen van nieuwe paden en interesses in het onderwijs- en onderzoeksaanbod. Daarom ondersteunt en faciliteert LUCA ook de internationale mobiliteit van studenten en docenten/onderzoekers om hun vertrouwde biotoop te verlaten en te worden uitgedaagd door het niet-vertrouwde.
  Die duidelijke profilering laat toe om vanuit de speerpunten in dialoog te treden en samen te werken met het maatschappelijke, culturele en professionele veld in binnen - en buitenland. In die dialoog bevraagt LUCA haar eigen positie op een kritische manier: wat betekent de omgeving voor onze werking en wat kunnen wij doen voor onze omgeving? Zo creëert LUCA een biotoop waar studenten en docenten met een open blik naar de samenleving kijken, een omgeving waarruimte is voor experiment in interactie met de samenleving om daar verder expertise in uit te bouwen. Op die manieris LUCA een interessante partner voor projecten binnen en buiten de muren van de school.
  LUCA neemt zelf initiatief om duurzame samenwerkingen op te zetten op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Dankzij partnerschappen wil LUCA op een duurzame en betekenisvolle manier verder bouwen aan de manier waarop studenten, docenten en onderzoekers vormgeven aan de kwaliteit van het onderwijs, het onderzoek, de maatschappelijke dienstverlening en de ontwikkeling van de kunsten.
   
 4. Een kwaliteitsvolle organisatie
  LUCA wil binnen de budgettaire normen een intern samenhangende en kwaliteitsvolle organisatie uitbouwen. Daarbij is de hogeschool zich bewust van de voor- én nadelen van de multicampusorganisatie.
  Een verzorgde interne communicatie, die openheid en participatie hoog in het vaandel draagt, is onmisbaar voor een goede samenwerking tussen beleid, onderwijs, onderzoek en alle ondersteunende diensten.
  LUCA wil steeds weten waar ze staat. Daarom worden interne systemen uitgebouwd die helder maken “wat op welk moment van wie wordt verwacht” om vast te stellen of we onze doelstellingen bereiken. Verschillende participatieorganen worden uitgenodigd hun rol op te nemen en signalen te geven voor verbeterpunten in de organisatie.
  LUCA streeft voor al haar medewerkers naar een stabiele en tegelijk uitdagende werkomgeving. Een goed personeelsbeleid is daarin enorm belangrijk. Het moet duidelijk zijn wat de organisatie verwacht van een personeelslid. Omgekeerd moet voor een personeelslid duidelijk zijn welke ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie bestaan. Dit zal stap voor stap worden uitgewerkt vanuit de campushistorieken naar een algemeen beleid. LUCA zet daarbij in op het blijvend vormen van al haar medewerkers.