UPDATE (11/12/2020): Code Rood tot eind februari -  beperkte onderwijsactiviteiten blijven mogelijk

Vanaf maandag 30 november 2020 zijn we terug opgestart in “code rood”. Daardoor is er opnieuw beperkte ruimte voor praktijkonderwijs waarvoor geen online alternatief bestaat. LUCA School of Arts wil daar in de eerste plaats op inzetten. Deze onderwijsvormen kunnen opnieuw, maar steeds in kleine groepen en onder toezicht.

Maar code rood betekent ook dat we online blijven doen wat we online kunnen doen.

Deze situatie houdt minstens aan tot het einde februari 2021. Ook de examens in januari worden dus georganiseerd in code rood.

ALGEMEEN

Als je toch op de campus moet zijn dan vragen we uitdrukkelijk om de algemene vuistregels te respecteren.

Enkele algemene vuistregels:

 • Respecteer altijd de social distance van 1,50 m.
 • Mondmaskers zijn verplicht bij het betreden van de campus, ook tijdens de lessen.
 • Was zeer regelmatig je handen.
 • Volg de circulatie zoals aangeduid op de campus.
 • Zet het raam open waar het kan om voldoende te ventileren.
 • Je kan je werk- of studieplek steeds zelf desinfecteren, in elk lokaal zal er een kit (70% ethanol + papier) ter beschikking zijn.
 • Verlaat onmiddellijk na afloop van je afspraak (werkplaats, atelier, les,…) het lokaal en de campus.

Voor iedereen op de campus

Kan ik naar de campus komen?

De algemene regel voor personeel en studenten is thuiswerk. Je kunt dus niet zomaar naar een van de LUCA-campussen komen. Om van deze regel af te wijken, zijn er aparte afspraken voor studenten en voor personeel. Meer concrete informatie lees je hieronder.

Hoe beweeg ik me op de campus?

Je bewaart altijd minsten 1,50 m (social distance) afstand van andere personen op de campus en je draagt je mondmasker. Je neemt de kortste weg naar het lokaal waar je moet zijn. Daarbij volg je de aangebrachte markeringen, de fysieke barrières en signalisatie. Respecteer het eenrichtingsverkeer op de trappen. Liften worden enkel gebruikt door personen met een beperkte mobiliteit. Als je materiaal komt halen of brengen, kan je uitzonderlijk ook de lift gebruiken. Na afloop van je activiteit verlaat je de campus via de kortst mogelijke weg.

Is de bezettingsgraad van de lokalen aangepast?

In alle lokalen geldt de regel dat je minstens 1,50 m afstand met andere personen moet bewaren. De klassieke leslokalen, aula’s en vergaderzalen hebben een aangepaste bezettingsgraad. Respecteer steeds de aangegeven capaciteit van de lokalen en de aanduiding van de beschikbare zitplaatsen. Deze is steeds aangepast aan de dan geldende kleurcode. Verplaats ook geen stoelen en tafels.

Kunnen we evenementen (tentoonstellingen, voorstellingen,  ….) organiseren op of buiten de campus?

Er kunnen geen evenementen op of buiten de campus worden georganiseerd.

Wat doe ik als er brandalarm is?

Als je het evacuatiesignaal hoort, dan gelden de gebruikelijke richtlijnen om de campus te evacueren. Je moet dan de Corona-signalisatie niet volgen. De algemene veiligheid van alle aanwezigen op de campus gaat boven de social distancing-maatregelen.


Mondmaskers

Moet ik een mondmasker dragen?

Als je naar de campus komt met het openbaar vervoer draag je steeds een mondmasker. Buiten de campus volg je de lokaal geldende richtlijnen over het dragen van een mondmasker. Informeer je dus ook lokaal.

Op de campus draag je in principe altijd je mondmasker, ook in de buitenruimtes. In werkplaatsen, studio’s of kantoren waar een personeelslid kan controleren of je de 1,50 m social distance respecteert of waar er plexi schermen staan en er voldoende ventilatie is, kan je je mondmasker afzetten vanaf het ogenblik dat je op je werkplek zit of staat.

Je moet ook geen mondmasker dragen op de plaatsen waar je eet, maar hou steeds min. 1,5 m afstand van andere personen, desinfecteer je handen en je zitplaats voor en na het eten.


Diensten op de campus

Kan ik gebruik maken van faciliteiten zoals uitleendiensten, werkplaatsen, etc?

Je kan terecht in al deze faciliteiten na afspraak via de gekende reservatiesystemen. Vrije inloop is eventjes niet mogelijk. Kijk op de Toledo pagina (www.luca-arts.be/werkplaatsen) voor alle details.

Voor materiaal uit de Uitleendiensten moet je op voorhand reserveren via LUS (www.luca-arts.be/lus). Vrije ontleningen zijn niet mogelijk.

We verwachten wel dat je voor en na gebruik van materialen van de hogeschool je handen desinfecteert met de middelen die we daarvoor ter beschikking stellen. Sommige voorwerpen die naar het gelaat worden gebracht (bijv. camera’s) kunnen tussen twee gebruikers tijdelijk in quarantaine worden gehouden.

Kan ik nog in de LUCA-bibliotheken terecht om boeken uit te lenen?

Je kan nog boeken, etc. uitlenen bij de LUCA-bibliotheken. Maak je keuze in de online catalogus en maak een afspraak om je materiaal op te halen of terug te brengen. Gebruik hiervoor de gekende online tools.

Kan ik andere infrastructuur op de campus gebruiken?

Op de verschillende campussen zijn afspraken gemaakt over het eventueel gebruik van andere infrastructuur (bv. Individuele werkplekken, ...). Deze regelingen vind je op de Toledo-pagina's van je campus.

Zijn de cafetaria’s op de campussen open?

Alle cafetaria’s op de verschillende LUCA campussen zijn gesloten.

Is er drinkbaar water beschikbaar op de campus?

Het leidingwater op de campus is uiteraard drinkbaar. Maar je brengt zelf je eigen, bij voorkeur herbruikbare, fles mee. Zorg voor een herkenningsteken zodat niemand zich kan vergissen van fles.


Examens

Mag ik een quarantaine onderbreken voor bepaalde onderwijs- of examenactiviteiten? (7/1/2021)

De huidige regels voor quarantaine van de overheid vind je hier.  

Het is toegelaten voor studenten om een quarantaine te onderbreken voor het afleggen van een examen, als het gaat om een quarantaine verplicht omwille van een verblijf in het buitenland en ná een eerste negatieve covid-test op de eerste dag van die quarantaine. 
​Een quarantaine onderbreken voor een examen is niet toegelaten als het gaat om een ander type verplichte quarantaine (bv. na hoogrisicocontact). Ook studenten die ziek zijn, symptomen vertonen, … nemen niet deel aan een examen. Voor deze studenten wordt via de examenombuds een oplossing gezocht.
Tijdens een quarantaine (om welke reden dan ook) mag een student niet deelnemen aan onderwijsactiviteiten op de campus.

Gelden voor de examens en tussentijdse parktijkevaluaties andere regels op de campus?

Om ieders welzijn zoveel mogelijk te kunnen garanderen, is het belangrijk dat je ook tijdens de examens alle geldende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan respecteert. Dat geeft iedereen de nodige gemoedsrust om de evaluatieperiode goed door te komen.

Hoe is de organisatie van de examenlokalen?

Als een studentengroep te groot is, worden zij gespreid over verschillende lokalen. Om zgn. ‘crowding’ in gangen enz. te vermijden, hebben deelgroepen ook afzonderlijke starturen.

Als student en docent kom je tijdig voor het aangekondigde uur naar het aan jou toegewezen lokaal. In de mate van het mogelijke hou je de toegangsdeur van het lokaal open. Zo vermijd je dat te veel personen de deurklinken aanraken. Als er geen mechanische verluchting aanwezig is, verlucht je het lokaal regelmatig door buitenramen en/of deuren open te zetten. Je kan enkel gaan zitten op de aangegeven plaatsen. Zolang je je plaats niet hebt ingenomen, draag je je mondmasker. Pas als je zit en is er voldoende ventilatie kan je je mondmasker afnemen. Alvorens je het lokaal verlaat zet je je mondmasker terug op.

Wie zorgt voor de materialen voor de examens?

Als student breng je brengt zelf alles (bijv. schrijf- en tekenmaterialen...) wat je nodig hebt mee naar het examen of de tussentijdse praktijkevaluatie. Je docent bezorgt je de informatie over wat je moet meebrengen.

Hoe verloopt het schriftelijk examen?

Bij grotere studentengroepen wordt de groep verspreid over meerdere lokalen. De aanvangsuren wijken dan licht af om ‘crowding’ te vermijden. LUCA zorgt steeds voor de examenkopieën én voor voldoende kladpapier. Daarbij worden de hygiëneregels uiteraard gevolgd. Voor het uitdelen van de examenkopie zal je docent de handen reinigen met de aanwezige hygiëneset.

Pas nadat alle studenten van het vak in alle lokalen zijn gestart, kan je je ingevulde examen afgeven. Daarbij toon je jouw studentenkaart aan de docent (of een andere toezichthouder) die je aanwezigheid aantekent op de aanwezigheidslijst. Je legt zelf je examendocumenten in de daarvoor bedoelde doos. Daarbij zorg je ervoor dat je de doos niet aanraakt. Je kladpapier (gebruikt of niet) neem je zelf mee.

Hoe verloopt een mondeling examen?

Je komt net voor het aangekondigde uur naar het lokaal. Ofwel is er een plexischerm aanwezig tussen beide zitplaatsen, ofwel bewaar je steeds 1,5 m afstand van elkaar. Je wisselt onder elkaar  minimaal documenten/materiaal uit.  Wissel je wel documenten/materiaal uit? Zorg dan voor een goede handhygiëne.

Hoe verloopt de opbouw voor de tussentijdse praktijkevaluatie?

De algemene richtlijnen blijven van toepassing. Dus je bewaart de minimale afstand van 1,5m. Indien dit echt niet mogelijk is (bijv. als je het werk niet alleen kunt hanteren) dan draag je een mondmasker. Je brengt zoveel mogelijk je eigen materiaal en gereedschap mee. Als je gemeenschappelijk materiaal van LUCA gebruikt, dan desinfecteer je dat na gebruik. De opleiding zorgt dat er hygiënesets aanwezig zijn.

Waar moet ik me aan houden tijdens de tussentijdse praktijkevaluatie?

De student komt net voor het toegewezen tijdstip naar de jury. Een minimale afstand van 1,5m tussen de aanwezigen wordt steeds bewaard. Als dit niet mogelijk is (bijv. omdat het werk zich in een te klein lokaal bevindt), dan dragen alle aanwezigen een mondmasker. Onder elkaar wissel je minimaal documenten/materiaal uit. Wissel je wel documenten/materiaal uit? Zorg dan voor een goede handhygiëne. Na afloop verlaat de student onmiddellijk het lokaal en de campus.

De specifieke maatregelen voor de opleidingen muziek en drama blijven behouden.

Voor personeel

Ik moet  op de campus zijn. Hoe vraag ik een attest ‘Verklaring woon-werk in het kader van Covid” aan?

Indien je naar de campus wenst te komen, gelieve dit dan af te stemmen met je leidinggevende.

Je vraagt een attest aan bij personeelsdienst@luca-arts.be, graag met je leidinggevende en de betrokken campus manager in kopie en met vermelding wanneer je op welke campus aanwezig zal zijn.”

Ik wil een theorieles geven op de campus. Wat moet ik doen?

Dit kan enkel en alleen voor zogenaamde interactiecolleges, wrap-up- of boostersessies. Deze worden bij voorkeur georganiseerd voor eerstejaarsstudenten. De beperkte lokaalbezetting moet steeds worden gerespecteerd. Je dient een concrete aanvraag in bij de campusplanners. Hou er rekening mee dat een aanvraag kan worden geweigerd.

Waar kunnen tussentijdse praktijkevaluaties plaatsvinden?

De tussentijdse praktijkevaluaties kunnen enkel in de door de planning toegewezen lokalen plaats vinden. Indien iemand gemeenschappelijke ruimtes zoals gang/inkom/tuin wenst te gebruiken, moet dit min. 7 dagen vooraf worden aangevraagd via de activiteitenkalender

Hoe bereid ik een examen voor?

De examenkopieën worden idealiter minstens 24 uur op voorhand afgedrukt en in een gesloten omslag of doos bewaard. Voorafgaand aan het uitdelen van het examenpapier reinig of desinfecteer je de  handen duidelijk zichtbaar voor de studenten. Hiervoor is er alcoholgel voorzien in de hygiëneset in elk lokaal.

Als docent voorzie je ook voldoende kladpapier bij het klaarleggen van de examens. Zo vermijd je dat je regelmatig extra kladpapier moet uitdelen.

Wat doe ik na afloop van het examen?

De student legt zelf zijn ingevulde documenten in een doos, zonder deze evenwel aan te raken. Bij het afgeven van het examen, toont de student zijn studentenkaart aan de toezichthouder, die de aanwezigheid aftekent op de aanwezigheidslijst.

Als alle studenten hun examens hebben ingeleverd sluit de docent de doos en neemt deze mee. De ingevulde examens kunnen pas na 24 uur worden verbeterd. Een alternatieve manier is om regelmatig je handen te wassen/desinfecteren en je tafel te desinfecteren na het verbeteren.

Na een wachttijd van 24 uur kan je de examens eventueel inscannen.

Zijn vergaderingen of andere groepsbijeenkomsten mogelijk op de campus?

Vergaderen op de LUCA-campussen is niet mogelijk. De regel is dat we online vergaderen.

Zijn bezoekers welkom op de campus?

Ondanks dat externen altijd welkom zijn bij LUCA, kunnen we vandaag geen bezoekers ontvangen op onze campussen. Stel je afspraken met derden uit of kies voor een online afspraak.Juryleden worden niet aanzien als externen.

Werk ik thuis of op de campus?

De overheid heeft beslist dat thuiswerken de regel is. Daar moeten we ons allen aan houden. Maar er zijn uiteraard uitzonderingen. Soms kan je niet anders dan naar de campus komen.

Wat als de overheid de regels nog aanpast?

Uiteraard passen we die dan toe. We volgen de beslissingen van de overheid op de voet op en we gaan na wat dat voor ons betekent. We communiceren daarover steeds zo snel als mogelijk.

Kan ik als onderzoeker mijn onderzoeksactiviteiten op de campus uitvoeren?

Ook voor onderzoekers geldt thuiswerk als de algemene regel..

Ik moet op de campus aanwezig zijn, maar ik denk dat ik tot een risicogroep behoor. Wat moet ik doen?

Je neemt contact op met de dienst HR. Zij zullen je in contact brengen met de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE voor een telefonische consultatie. Het is immers de arbeidsgeneesheer die beslist of je tot een risicogroep behoort en welke extra maatregelen nodig zijn. Daarvoor worden de volgende criteria gebruikt (9/9/2020):

 • ernstige hartaandoeningen waardoor er een verminderde hartfunctie of hartfalen aanwezig is
 • COPD/longlijden waarvoor op regelmatige basis medicatie moet worden ingenomen 
 • ernstige nierinsufficiëntie, na niertransplantatie of bij dialyse
 • diabetes : indien niet stabiel geregeld en/of het gelijktijdig lijden aan twee of meerder aandoeningen (obesitas, hoge bloeddruk of nierproblemen), ziekte van Addison
 • het gebruik van immuunsuppressieve medicatie (cortisone , chemotherapie, en andere immuunonderdrukkende medicatie voor chronische systeemaandoeningen, oncologische problemen….)
 • een verminderde weerstand: bijv. door ernstige aangeboren of verworven immuunstoornis, stamceltransplantatie < 2 jaar geleden, asplenie (geen milt), ernstige leucocytopenie (tekort aan witte bloedcellen) …

Kan ik voor LUCA School of Arts op dienstreis gaan?

Als personeelslid  individueel op studiereis gaan en deelnemen aan conferenties events, workshops, enz. binnen alle landen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Hou wel steeds rekening met de actuele reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die de epidemiologische omstandigheden op de voet volgen. Reizen buiten deze landen blijft al zeker verboden tot 1 februari 2021.

In aanloop naar je dienstreis, controleren we de kleur van de regio naar waar je wenst te reizen. Is de kleurcode rood, dan wordt een beslissing genomen volgens een vastgelegde procedure.

Kan ik een activiteit met overnachting organiseren voor studenten?

Meerdaagse activiteiten met overnachting zijn niet mogelijk.

Kan ik met studenten op studiereis naar het buitenland?

Buitenlandse studiereizen met studenten zijn niet mogelijk.

Is inkomende personeelsmobiliteit van gastsprekers, gastdocenten, … mogelijk?

Inkomende personeelsmobiliteit voor onderwijsactiviteiten is niet mogelijk.


Voor studenten

Welke regels gelden voor studenten die uit Nederland komen?

Voor inkomende reizigers (langer dan 48 uur in het buitenland verbleven, en voor langer dan 48 uur in België) gelden volgende maatregelen:

Het Passenger Locator Form moet binnen 48 uur voor aankomst in België ingevuld worden.

Een recent (<72 uur) negatief COVID-19-PCR-testresultaat is verplicht voor alle niet-inwoners die aankomen in België vanuit een rode zone. Een tijdelijke inwoner met verblijfskaart (e-id) of bijlage 8 wordt beschouwd als een officiële inwoner van België, die niet onderworpen is aan de plicht om bij aankomst een negatieve COVID-19-test voor te leggen. Een bijlage 33 wordt echter niet gelijkgesteld met een verblijfskaart en we adviseren studenten met bijlage 33 om een test te voorzien.

Iedereen die vanuit een rode zone in België aankomt, moet gedurende zeven dagen in quarantaine. Kom je uit een andere zone, dan moet je enkel in quarantaine indien er hierover een instructie gestuurd werd per SMS, na het invullen van het PLF.

Inwoners van België moeten zich op dag 1 van de quarantaine laten testen.

De quarantaineverplichting vervalt NIET bij een negatief PCR-testresultaat (voor niet-inwoners) of een negatieve test op dag 1 van de quarantaine (voor inwoners). De quarantaine eindigt na een negatieve test ten vroegste zeven dagen na aankomst. In de tussentijd moeten alle voorzorgsmaatregelen zorgvuldig toegepast worden en moet men aandachtig zijn voor mogelijke covid-symptomen.

Dagelijks pendelen tussen Nederland en België blijft mogelijk. Het is belangrijk om ook de Nederlandse regelgeving te blijven volgen. Dit academiejaar raden we sterk aan om je in te schrijven bij de Belgische gemeente waar je verblijft. Op deze manier krijg je een Belgisch rijksregisternummer, wat het procedureel makkelijker maakt om een covid-19-test te ondergaan.

Zal ik les krijgen op de campus?

Onderwijsactiviteiten die online kunnen worden georganiseerd, blijven online. Praktijkonderwijs waarvoor geen digitaal alternatief bestaat, kan opnieuw op de campus doorgaan. Maar steeds in kleine groepen waarbij alle bestaande richtlijnen worden gerespecteerd. Als er in het betrokken culturele werkveld protocollen bestaan, dan worden deze steeds gevolgd. Deze protocollen vind je hier 

Voor alle concrete informatie over al je lessen raadpleeg je best regelmatig je planning en lesrooster.

De specifieke maatregelen voor de opleidingen muziek en drama blijven behouden.

Worden er theorielessen gegeven op de campus?

In principe worden er geen theorielessen aangeboden op de campus. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor zogenaamde interactiecolleges, wrap-up- of boostersessies. Deze worden bij voorkeur georganiseerd voor eerstejaarsstudenten. De beperkte lokaalbezetting moet steeds worden gerespecteerd.

Voor alle concrete informatie over al je lessen raadpleeg je best regelmatig je planning en lesrooster.

Ik kan de online lessen niet bijwonen wegens ziekte/quarantaine. Moet ik een bewijsstuk voor mijn afwezigheid?

Ook voor online lessen kan je aanwezigheid verplicht zijn. Het is dus belangrijk om ziekte te melden via de normale weg van ziektemelding, met name: https://proform.luca-arts.be/student/ziektemelding

Een bewijsstuk kan een doktersattest zijn, maar als dat niet mogelijk of noodzakelijk is (bv. omdat je in quarantaine zonder bij de dokter langs te moeten gaan), kan je ook andere bewijsstukken gebruiken die staven dat je in quarantaine moet blijven.

Vergeet niet om contact op te nemen met je docent als je er niet in slaagt de informatie van de gemiste les bij medestudenten op te vragen of extra uitleg nodig hebt. Voor bepaalde activiteiten zal je gebruik kunnen maken van het online materiaal dat beschikbaar gesteld wordt voor studenten die de hoorcolleges niet kunnen bijwonen.

Daarnaast verwachten we dat je, als je positief test op COVID-19 en recent op de campus was, je dit meldt.

Waar, hoe en wanneer kan ik me laten testen? 

Ik studeer/verblijf in Gent:

Je kan je laten testen in het testcentrum van het Jan Palfijn ziekenhuis. Als student van LUCA School of Arts en KU Leuven Faculteit Architectuur in Gent kan je terecht bij de studentenartsen van UGent voor een doorverwijzing. 

Ik studeer/verblijf in Brussel:

In Brussel kan je terecht in 19 testcentra op doorverwijzing van een huisarts. Als student van LUCA School of Arts en KU Leuven Faculteit Architectuur in Brussel kan je een afspraak maken in de universitaire groepspraktijk van de VUB, een huisarts vinden via Doctena of via deze groepspraktijk van huisartsen in Brussel centrum. 

Ik studeer/verblijf in Leuven: 

Ben je student aan KU Leuven of LUCA School of Arts en verblijf je momenteel in Leuven? Dan kan je terecht in het testcentrum van de KU Leuven. 

Ik studeer/verblijf in Genk: 

Je kan terecht in het drive – in testcentrum van de stad Genk. Je kan een huisarts vinden via mediawacht.be. 

Verblijf je momenteel niet in je studentenstad? 

Op de info-coronawebsite kan je een overzicht vinden van alle testcentra in België waar je terecht kan. 

Kan ik naar het buitenland in het kader van een Exchange programma?

Je kan vertrekken naar de zones die volgens de gegevens van KU Leuven niet rood zijn. Je vindt deze informatie hier . In aanloop naar je vertrek, controleren we regelmatig de kleur van de zone waarnaar je wilt vertrekken. Kleurt de regio rood, dan wordt een reisadviesbeslissing genomen op basis van deze procedure op Toledo

Verblijf je in een zone die rood kleurt als je er al bent, dan word je door LUCA regelmatig gecontacteerd. In overleg met jou en de partnerschool beslissen we over een eventuele terugkeer naar België.

Wat mag ik verwachten van het studentenleven?

De algemene regels die gelden voor onze samenleving, gelden uiteraard ook voor studenten. Vandaag kan je niets verwachten van het fysieke studentenleven. Maar niets belet je om je online met je medestudenten te verbinden.


Hygiëne & gezondheid

Welke hygiëne maatregelen worden er genomen?

Door het regelmatig open zetten van de ramen en/of door de voorziene ventilatiesystemen worden de lokalen continu verlucht met buitenlucht. Er worden voldoende handwassers ter beschikking gesteld en in de lokalen vind je ook hygiënesets. Was en desinfecteer regelmatig je handen. Desinfecteer ook regelmatig je zit- en werkplek.

Ik voel me ziek, wat doe ik?

Als je ziek bent of je vertoont milde symptomen van ziekte, dan blijf je zeker thuis. Je komt in geen geval naar de campus. Als je toch komt en er bijv. koorts, hoesten, … zou worden vastgesteld, wordt je de toegang tot de campus geweigerd.

Ik voel me niet goed met de huidige situatie waarin we leven en werken. Waar kan ik terecht?

We beseffen dat het aanslepen van de Covid-crisis en de maatregelen die worden genomen kunnen wegen op je mentaal welbevinden. Daarom biedt LUCA ook ondersteuning, een luisterend oor.

Als student kan je steeds terecht bij studentenvoorzieningen.

Personeelsleden kunnen steeds terecht bij hun leidinggevenden, collega’s en leidinggevenden en de vertrouwensantennes.

Mijn Corona-test is positief. Hoe verwittig ik de hogeschool?

Om je privacy maximaal te waarborgen hebben we een apart webformulier opgemaakt, waarmee je de hogeschool op de hoogte brengt. Op basis daarvan kan onze preventiedienst de situatie evalueren en eventueel bijkomende maatregelen nemen zodat iedereen veilig gebruik kan blijven maken van de campussen. 

Word ik verwittigd als iemand op de campus besmet is?

Na de melding van een besmetting via www.luca-arts.be/helpikbenbesmet maakt LUCA een risicoanalyse om te bekijken welke maatregelen moeten worden getroffen. Als er een hoog risicocontact is geweest met andere personen op de campus, dan wordt aan de betrokken personen individueel meegedeeld welke maatregelen worden genomen. De naam van de besmette persoon wordt hierbij niet meegedeeld. In het geval van een laag risicocontact zal het opleidingshoofd beslissen of betrokken studenten moeten worden geïnformeerd.

Indien vastgesteld wordt dat er geen risicocontact was op de campus, dan zijn er geen bijkomende maatregelen nodig en zal hierover niet worden gecommuniceerd.

Ik heb nauw contact met een persoon die positief is getest op COVID-19 buiten LUCA?

Kom niet naar de campus en wacht de instructies af van de overheid of neem contact op me je huisarts. Moet je een test ondergaan en blijkt deze positief, meldt dit dan via www.luca-arts.be/helpikbenbesmet.

Kan ik beroep doen op de EHBO tijdens mijn activiteit op de campus?

Gedurende de kantooruren is er  een EHBO’er aanwezig op campus. Door de opgelegde afstandsmaatregel is de dienstverlening beperkter dan voorheen. Er zal sneller een beroep worden gedaan op professionele hulpverlening. Heb je de EHBO-medewerker nodig dan contacteer je het onthaal op de campus.


Meer info

Heb je nog vragen of bezorgdheden over de impact van het virus op je opleiding? Stuur dan een mail naar info@luca-arts.be

Algemene informatie over Covid 19