(For the English version see below)

Beste collega’s en studenten,
 
Net voor Pasen waren we verplicht om opnieuw de pauzeknop in te drukken en onze campussen te sluiten. Die uiterst strenge maatregel kunnen we vanaf 19 april gelukkig terug loslaten. Hoewel de pandemie nog steeds duidelijk aanwezig is, kunnen we onze werking hervatten zoals we dat eerder dit semester deden. Met een planning in ‘code rood’: dat betekent dat onze campussen terug beperkt open zullen zijn (mits reservatie) en dat de ateliers, uitleendiensten en bibliotheken ook terug de deuren openen, dat we de sectorprotocollen bij artistieke activiteiten zorgvuldig opvolgen, we zoveel als mogelijk telewerken, en we alle basisregels (hygiëne, ventilatie, afstand…) blijven respecteren.

Vanaf mei zou de overheid voor het hoger onderwijs ook een hoeveelheid testen beschikbaar stellen. We bekijken hoe we die in de toekomst kunnen inzetten binnen LUCA, bijvoorbeeld voor meer intensieve werkvormen, in lijn met de sectorprotocollen, en voor de veiligheid van personeelsleden die niet kunnen telewerken.
 
Naarmate de buitentemperatuur en de vaccinatiegraad stijgen, zien we zowel binnen als buiten LUCA signalen van hoop en ongeduld. Terecht! Laat ons daarom de komende weken en maanden focussen op wat veilig mogelijk wordt, eerder dan op wat (helaas) onmogelijk blijft. Helemaal nieuw is dat trouwens niet: ieder van jullie beoefent al een jaar lang de kunst van het mogelijke, in bijzonder moeilijke omstandigheden.
 
Op dit moment vragen we iedereen bij LUCA om veilig en verantwoordelijk te blijven omgaan met de huidige situatie, die nog steeds precair is. Respecteer de richtlijnen, help mee om onze School of Arts veilig te houden, en draag zo bij tot het perspectief dat we samen langzaam kunnen opbouwen: voor onszelf, voor de cultuursector, voor de maatschappij.
 
Wederom staan onze trajectbegeleiders, de mensen van stuvo, je docenten en alle andere LUCA-medewerkers voor je klaar! Heb je vragen over je studieloopbaan, twijfel dan niet en contacteer je trajectbegeleider. Voel je je slecht, vertwijfeld of onzeker, maak dan een afspraak met stuvo of meer specifiek de studentenpsycholoog
 
Heb je praktische vragen? Raadpleeg onze FAQ op onze site.
 
Bedankt om vol te houden!
 
Simon Van Damme
Algemeen Directeur LUCA School of Arts
Decaan Geassocieerde faculteit Kunsten KU Leuven

Check de FAQ-pagina van de website.

Dear colleagues and students,

Just before Easter, we were obliged to hit the pause button again and close our campuses. Fortunately, we can let go of this extremely strict measure from 19 April. While the pandemic is still clearly present, we can resume our operations as we did earlier this semester. With a planning in 'code red': this means that our campuses will again be open to a limited extent and that the studios, lending services and libraries will also open their doors again, that we follow the sector protocols for artistic activities, that we work from home as much as possible, and that we continue to respect all the basic rules (hygiene, ventilation, distance ... ).

From May, the government would also make a number of tests available for higher education. We look at how we can use these in the future within LUCA, for example for more intensive work forms, in line with the sector protocols, and for the safety of staff members who cannot work from home.
 
As outside temperatures and vaccination rates rise, we see signs of hope and impatience inside and outside LUCA. Rightfully! In the coming weeks and months, let us focus on what becomes possible in complete safety, rather than what (unfortunately) remains impossible. This is not entirely new, by the way: each of you has been practicing the art of the possible for a year, in particularly difficult circumstances.
 
At this point, we ask everyone at LUCA to remain safe and responsible concerning the current situation, which is still precarious. Respect the guidelines, help to keep our School of Arts safe, and thus contribute to the perspective that we can slowly build together: for ourselves, for the cultural sector, for society.
 
Once again our learning path counselors, the people from Stuvo (Student Support Services), your teachers and all other LUCA employees are at your service! If you have any questions about your study career, do not hesitate and contact your learning path counselor. If you feel bad, in despair or insecure, make an appointment with Stuvo or more specifically the student psychologist.
 
Do you have any practical questions? Consult our FAQ on our site.
 
Thanks for holding on!
 
Simon van Damme
Managing Director LUCA School of Arts
Dean Associated Faculty of Arts KU Leuven

Check the FAQ page of the website.

Spread the word