(For the English version see below)

Na een maand “code zwart” kan het hoger onderwijs vanaf maandag 30 november 2020 terug opstarten in “code rood”.

Het goede nieuws: er komt terug wat ruimte voor praktijkonderwijs, de essentie van zovele opleidingen. Het slechte nieuws: de pandemie is nog lang niet voorbij, code rood blijft het hoogste alarmniveau.

Voor LUCA School of Arts betekent code rood dat we online blijven doen wat we online kunnen doen. In tegenstelling tot code zwart zijn er echter wel mogelijkheden voor die onderwijsvormen waarvoor écht geen online alternatief bestaat. Voor die componenten kunnen we onze campussen terug gebruiken en kunnen studenten en docenten elkaar terug ontmoeten. Weliswaar altijd in kleine groepen, altijd op veilige afstand, altijd in grote en goed geventileerde ruimtes, en met een mondmasker indien afstand of ventilatie niet 100% gegarandeerd is.

Alle opleidingen staan voor de taak om zorgvuldig te bepalen welke onderdelen echt niet louter online kunnen blijven, en die vervolgens in de veiligste omstandigheden te organiseren. Indien er protocollen beschikbaar zijn voor de professionele sectoren waarop de opleidingen voorbereiden, dan neemt LUCA die over zodat de veiligheid gegarandeerd is. Het is steeds de verantwoordelijkheid van alle aanwezigen, studenten en docenten, dat geen enkele werkvorm aanleiding kan geven tot besmettingen. Het spreekt voor zich dat onze campussen in deze omstandigheden helaas geen open ontmoetingsplek kunnen zijn. Je komt enkel naar de campus voor een geplande onderwijsactiviteit of met een reservatie voor een bepaalde faciliteit (werkplaats, bibliotheek, oefenruimte…).

Deze situatie houdt minstens aan tot het einde van het semester. Ook de examens in januari worden dus georganiseerd in code rood. Wat dit precies betekent vernemen studenten via de normale planningstools (lessenrooster, examenplanning). De verdere evolutie van het virus zal moeten uitwijzen of het tweede semester in code rood moet blijven, kan versoepelen naar code oranje, of door een derde golf terug naar code zwart moet. Voorspellingen daarover zijn nu niet aan de orde.

We beseffen dat deze realiteit zwaar is, voor iedereen binnen LUCA. Door het virus wordt de School of Arts in haar hart getroffen, en de situatie duurt frustrerend lang. We hebben elkaars steun hard nodig, want elk van ons verliest wel eens de moed. Gelukkig is er op zo’n moment ook altijd iemand die nieuwe hoop heeft gevonden, een lichtpuntje ziet, een luisterend oor of een uitgestoken hand kan bieden.
Vanuit LUCA benadrukken we nogmaals dat studenten steeds terecht kunnen bij onze studentenvoorzieningen. Ook personeelsleden moedigen we aan om in gesprek te blijven gaan met collega’s en leidinggevenden, of via de vertrouwensantennes.

Afronden doen we met een oproep om ook buiten LUCA het virus geen kans te geven. In september en oktober hebben we bewezen dat onze campussen veilige plekken zijn. Maar het virus zal pas verdwijnen als we het ook buiten onze campussen geen kans geven. Blijf dus zoveel mogelijk “in je kot” en beperk je fysieke contacten tot je “kotgenoten”. Niet omdat we fan zijn van zo’n ophokplicht, maar wel omdat we ooit met z’n allen terug naar buiten willen!
#WeArt

De concrete afspraken en praktische regelingen om essentiële faciliteiten van de LUCA-campussen terug beschikbaar te maken, worden op dit ogenblik uitgewerkt.

Op 26 november wordt dit alles gepubliceerd op de FAQ-pagina van de website.

CORONA UPDATE (23/11/2020)

After a month in 'code black', higher education can start up again in 'code red' from Monday 30 November 2020.

The good news: practical education is possible again, the essence of so many courses. The bad news: the pandemic is far from over, 'code red' remains the highest alarm level.

For LUCA School of Arts, 'code red' means that we will continue to work online as much as possible. In contrast to 'code black' however, there are some possibilities for education that cannot be organized online. For pracical education we can use our campuses again and students and teachers can meet again. Of course, always in small groups, always at a safe distance, always in large and well-ventilated spaces, and with a mouth mask if distance or ventilation can not be guaranteed for 100% .

All courses need to carefully determine which parts really cannot remain merely online, and organize those classes in the safest circumstances. If protocols are available for the professional sectors, LUCA will follow those so that safety is guaranteed. It is always the responsibility of all attendees, students and teachers, that no work form can cause infections. No need saying that our campuses are not an open meeting place in these circumstances. You only come to campus for a planned educational activity or with a reservation for a specific facility (workshop, library, rehearsal room…).

This situation will last at least until the end of the semester. The exams in January will therefore also be organized in 'code red'. Students can inform themselves through the normal planning tools (timetable, exam schedule). At this point it is not clear how the second semester will be organized; in 'code red', turn to 'code orange', or return to 'code black' caused by a third wave? The evolution of the virus will tell.

We realize that this reality is tough for everyone at LUCA. The virus hits our School of Arts in the heart, and the situation lasts for a frustratingly long time. We need each other's support, because each of us sometimes loses courage. Fortunately, at such a moment there is always someone you can rely on for new hope, a sparkle, someone who listens or reaches out a hand.
At LUCA we emphasize once again that students can always contact our student facilities. We also encourage staff members to continue to talk to colleagues and managers, or the confidential adviser.

Let us conclude by requesting to also fight the virus outside LUCA. In September and October, we proved that our campuses are safe places. But the virus will only disappear if we don't give it a chance outside our campuses. So stay in your homes as much as possible and limit your physical contacts. So that we all can go back outside one day!
#WeArt

The agreements and practical arrangements to make essential facilities of the LUCA campuses available again are currently being worked out.

All this will be published on the FAQ page of the website on 26 November.

Spread the word