Om de ontwikkeling van de Covid19 pandemie te beheersen, gelden voor het onderwijs kleurcodes. Aan elke kleur zijn andere maatregelen gekoppeld. Deze kleurcodes kunnen wijzigen waardoor andere regels gelden. LUCA School of Arts start het academiejaar 2020-21 op onder code geel.

Enkele algemene vuistregels:

 • Respecteer altijd de social distance van 1,50 m.
 • Mondmaskers zijn verplicht bij het betreden van de campus, ook tijdens de lessen.
 • Was zeer regelmatig je handen.
 • Volg de circulatie zoals aangeduid op de campus.
 • Zet het raam open waar het kan om voldoende te ventileren.
 • Je kan je werk- of studieplek steeds zelf desinfecteren, in elk lokaal zal er een kit (70% ethanol + papier) ter beschikking zijn.

Terug op de campus

Kan ik naar de campus komen?

Studenten, personeel en bezoekers zijn zeer welkom op alle campussen van LUCA School of Arts mits het respecteren van de preventiemaatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Kom evenwel niet als het niet nodig is. Volg je lesrooster of je werkplanning die is afgesproken met je leidinggevende. Respecteer de richtlijnen want waakzaamheid blijft nodig.

Zijn bezoekers welkom op de campus?

Derden zijn welkom op de LUCA-campussen mits het respecteren van de preventiemaatregelen.

Hoe beweeg ik me op de campus?

Je bewaart altijd minsten 1,50 m (social distance) afstand van andere personen de campus en je draagt je mondmasker. Je neemt de kortste weg naar het lokaal waar je moet zijn. Daarbij volg je de aangebrachte markeringen, de fysieke barrières en signalisatie. Respecteer het eenrichtingsverkeer op de trappen. Liften worden enkel gebruikt door personen met een beperkte mobiliteit. Als je materiaal komt halen of brengen, kan je uitzonderlijk ook de lift gebruiken. Na afloop van je activiteit verlaat je de campus via de kortst mogelijke weg.

Is de bezettingsgraad van de lokalen aangepast?

In alle lokalen geldt de regel dat je minstens 1,50 m afstand met andere personen moet bewaren. De klassieke leslokalen en aula’s en leslokalen hebben een aangepaste bezettingsgraad. Op dit ogenblik ligt die op 50%.

Kunnen we evenementen (tentoonstellingen, voorstellingen, filmopnames, ….) organiseren op of buiten de campus?

Je kan toonmomenten, voorstellingen etc. organiseren maar we verwachten wel dat je de algemene regels van de hogeschool (als de activiteit op de campus is) en de respectievelijke sectorprotocollen respecteert. Deze sectorprotocollen vind je hier 

Recepties zijn niet mogelijk.

Wat doe ik als er brandalarm is?

Als je het evacuatiesignaal hoort, dan gelden de gebruikelijke richtlijnen om de campus te evacueren. Je moet dan de Corona-signalisatie niet volgen. De algemene veiligheid van alle aanwezigen op de campus gaat boven de social distancing-maatregelen.


Mondmaskers

Moet ik een mondmasker dragen?

Als je naar de campus komt met het openbaar vervoer draag je steeds een mondmasker. In het Brussels gewest moet je ook je mondmasker dragen op straat. In de omgeving van de andere campussen kan ook mondmaskerplicht gelden. Informeer je dus ook lokaal.

Op de campus draag je in principe altijd je mondmasker, ook in de buitenruimtes. In werkplaatsen, studio’s of kantoren waar een personeelslid kan controleren of je de 1,50 m social distance respecteert of waar er plexi schermen staan, kan je je mondmasker afzetten als je op je werkplek zit of staat. Je moet ook geen mondmasker dragen op de plaatsen waar je eet.

Moet ik als docent altijd een mondmasker dragen tijdens de les?

Als je in je lokaal steeds minstens 1,50 m afstand bewaart van de studenten, hoef je geen mondmasker te dragen tijdens de les.


Diensten op de campus

Kan ik gebruik maken van faciliteiten zoals uitleendiensten, print shops etc?

In al deze faciliteiten kan je terecht volgen de normale regels die gelden binnen LUCA. We verwachten wel dat je voor en na gebruik van materialen van de hogeschool je handen desinfecteert met de middelen die we daarvoor ter beschikking stellen. Sommige voorwerpen die naar het gelaat worden gebracht (bijv. camera’s) kunnen tussen twee gebruikers tijdelijk in quarantaine worden gehouden.

Kan ik in de bibliotheken terecht om boeken uit te lenen, te raadplegen en te werken?

De verschillende bibliotheken op de LUCA-campussen werken normaal. Enkel als er teveel bezoekers tegelijkertijd zouden zijn, kan het voorvallen dat je moet wachten of later terug komen. Je kan uiteraard ook steeds online boeken reserveren.

Er wordt wel verwacht dat je als gebruiker regelmatig je handen desinfecteert met de beschikbare middelen.

Zijn de cafetaria’s open?

De cafeteria’s op de verschillende LUCA campussen zijn opnieuw open. Daarbij volgen ze de afspraken die zijn gemaakt met de Horeca. Je respecteert de geldende regels en de richtlijnen van het personeel. Als gebruiker desinfecteer je voor en na gebruik je zitplaats en tafel met de daarvoor beschikbare producten.

Is er drinkbaar water beschikbaar op de campus?

Het leidingwater op de campus is uiteraard drinkbaar. Maar je brengt zelf je eigen, bij voorkeur herbruikbare, fles mee. Zorg voor een herkenningsteken zodat niemand zich kan vergissen van fles.


Hygiëne & gezondheid

Welke hygiëne maatregelen worden er genomen?

Door het regelmatig open zetten van de ramen en/of door de voorziene ventilatiesystemen worden de lokalen continu verlucht met buitenlucht. Er worden voldoende handwassers ter beschikking gesteld en in de lokalen vind je ook hygiënesets. Was en desinfecteer regelmatig je handen. Desinfecteer ook regelmatig je zit- en werkplek.

Ik voel me ziek, wat doe ik?

Als je ziek bent of je vertoont milde symptomen van ziekte, dan blijf je zeker thuis. Je komt in geen geval naar de campus. Als je toch komt en er bijv. koorts, hoesten, … zou worden vastgesteld, wordt je de toegang tot de campus geweigerd.

Mijn Corona-test is positief. Hoe verwittig ik de hogeschool?

Om je privacy maximaal te waarborgen hebben we een apart webformulier opgemaakt, waarmee je de hogeschool op de hoogte brengt. Op basis daarvan kan onze preventiedienst de situatie evalueren en eventueel bijkomende maatregelen nemen zodat iedereen veilig gebruik kan blijven maken van de campussen. 

Ik heb nauw contact met een persoon die positief is getest op COVID-19 buiten LUCA?

Kom niet naar de campus en wacht de instructies af van de overheid of neem contact op me je huisarts. Moet je een test ondergaan en blijkt deze positief, meldt dit dan via www.luca-arts.be/helpikbenbesmet.

Kan ik beroep doen op de EHBO tijdens mijn activiteit op de campus?

Gedurende de kantooruren is er  een EHBO’er aanwezig op campus. Door de opgelegde afstandsmaatregel is de dienstverlening beperkter dan voorheen. Er zal sneller een beroep worden gedaan op professionele hulpverlening. Heb je de EHBO-medewerker nodig dan contacteer je het onthaal op de campus.


Voor studenten

Zal ik daadwerkelijk les krijgen op de campus?

Er wordt maximaal ingezet op normaal contactonderwijs. Maar om de bezettingsgraad te beperken vraagt dit enerzijds een nauwgezette planning van de activiteiten op de campus en anderzijds het aanbieden van hybride onderwijsactiviteiten (blended learning) met zowel contactonderwijs als online lessen, webinars, …

Kan ik naar het buitenland in het kader van een Exchange programma?

Je kan vertrekken naar de zones die volgens de gegevens van KU Leuven niet rood zijn. Je vindt deze informatie hier . In aanloop naar je vertrek, controleren we regelmatig de kleur van de zone waarnaar je wilt vertrekken. Kleurt de regio rood, dan wordt een reisadviesbeslissing genomen op basis van deze procedure op Toledo

Verblijf je in een zone die rood kleurt als je er al bent, dan wordt je door LUCA regelmatig gecontacteerd. In overleg met jou en de partnerschool beslissen we over een eventuele terugkeer naar België.

Wat mag ik verwachten van het studentenleven?

De algemene regels die gelden voor onze samenleving, gelden uiteraard ook voor studenten. Vermijd situaties waar geroepen, gezonden of gedanst wordt.

Voor studenten die studeren in Gent: Lees de FAQ's vanuit de Stad Gent over studeren, op kot gaan en activiteiten organiseren in Gent. 


Voor personeel

Werk ik thuis of op de campus?

Voor onderwijsactiviteiten die op de campus doorgaan, kom je uiteraard naar de campus. Voor online onderwijsactiviteiten werk je van thuis. Is dat niet mogelijk dan kan je na afspraak met je opleidingshoofd en de campusmanager een werkplek op de campus gebruiken.

Ben je administratief personeel, dan maak je duidelijke afspraken over werken op de campus en thuiswerk met je leidinggevende.

Kan ik als onderzoeker mijn onderzoeksactiviteiten op de campus uitvoeren?

Als je  gebruik maakt van individuele werkplekken voor onderzoekers, dan respecteer je de regels van social distance en hygiëne.

Als je de uitrusting en eventuele infrastructuur van de hogeschool nodig hebt voor je onderzoek, dan volg je de afspraken en regels die gelden voor  studenten. Je maakt vooraf de nodige afspraken en reservaties via de gebruikelijke procedures.

Ik moet op de campus aanwezig zijn, maar ik denk dat ik tot een risicogroep behoor. Wat moet ik doen?

Je neemt contact op met de dienst HR. Zij zullen je in contact brengen met de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE voor een telefonische consultatie. Het is immers de arbeidsgeneesheer die beslist of je tot een risicogroep behoort en welke extra maatregelen nodig zijn. Daarvoor worden de volgende criteria gebruikt (9/9/2020):

 • ernstige hartaandoeningen waardoor er een verminderde hartfunctie of hartfalen aanwezig is
 • COPD/longlijden waarvoor op regelmatige basis medicatie moet worden ingenomen 
 • ernstige nierinsufficiëntie, na niertransplantatie of bij dialyse
 • diabetes : indien niet stabiel geregeld en/of het gelijktijdig lijden aan twee of meerder aandoeningen (obesitas, hoge bloeddruk of nierproblemen), ziekte van Addison
 • het gebruik van immuunsuppressieve medicatie (cortisone , chemotherapie, en andere immuunonderdrukkende medicatie voor chronische systeemaandoeningen, oncologische problemen….)
 • een verminderde weerstand: bijv. door ernstige aangeboren of verworven immuunstoornis, stamceltransplantatie < 2 jaar geleden, asplenie (geen milt), ernstige leucocytopenie (tekort aan witte bloedcellen) …

Kan ik voor LUCA School of Arts op dienstreis gaan?

Vanaf 1 juli 2020 kan je als personeelslid opnieuw individueel op studiereis gaan en deelnemen aan conferenties events, workshops, enz. binnen alle landen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Hou wel steeds rekening met de actuele reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die de epidemiologische omstandigheden op de voet volgen. Reizen buiten deze landen blijft al zeker verboden tot 1 februari 2021.

In aanloop naar je dienstreis, controleren we de kleur van de regio naar waar je wenst te reizen. Is de kleurcode rood, dan wordt een beslissing genomen volgens een vastgelegde procedure.

Kan ik met studenten op studiereis naar het buitenland?

De hogeschool beveelt aan om in het eerste semester van het nieuwe academiejaar geen buitenlandse studiereizen te organiseren. Stel jezelf dus steeds de vraag of de studiereis ook in het tweede semester kan worden georganiseerd. Als het echt niet anders kan dan in het eerste semester, dan geldt de beperking tot de landen van de EER (+ Zwitserland) en dien je rekening te houden met alle op dat ogenblik geldende regels en beperkingen.

Is inkomende personeelsmobiliteit van gastsprekers, gastdocenten, onderzoekers … mogelijk?

Vanaf 1 juli 2020 is individuele inkomende mobiliteit weer mogelijk binnen de EER (+ Zwitserland). Inkomende mobiliteit uit andere landen blijft verboden.

Voor status updates, veelvoorkomende vragen rond de invloed van COVID-19 op je lesactiviteiten check onze overzichtspagina.