Over

"Multiple Words" is een onderzoek naar de mogelijkheden van performance poëzie, en de gelaagdheid van beeld geluid en betekenis daarin. Performance poetry heeft de laatste tien jaar een behoorlijke opmars doorgemaakt binnen het Nederlandse taalgebied, en lijkt een valide alternatief te bieden voor de traditionele poëzievoordracht. Toch voeren niet alleen schrijvers hun eigen teksten op. Met de vervaging van kunstvormen schrijven ook veel acteurs en andere kunstenaars zelf. Literaire critici lijken echter te vermijden hen te recenseren en houden in plaats daarvan vast aan de traditionele lezing. Dit lijkt te komen doordat zij niet over de instrumenten beschikken om performance poëzie te analyseren en te reflecteren, waarvoor een ander regelboek nodig lijkt te zijn dan voor het bekritiseren van geschreven poëzie. Wanneer een criticus een poging doet om een poëzievoorstelling te analyseren, doet hij dat bijna altijd met zijn kennis van geschreven poëzie, een kennis die slechts de helft van de voorstelling dekt, zo niet minder. Toch bestaat er internationaal onderzoek naar het genre, dat performance poëzie zowel theoretisch als analytisch probeert te benaderen. Sinds de Beatdichters, die optraden in galerijen en zich sterk verbonden met het gebeuren, heeft de performance-poëzie zich genesteld op het kruispunt tussen literatuur, theater, beeldende kunst en muziek. Het is in elk van deze kunstvormen dat waardevolle analyse- en referentie-instrumenten gevonden kunnen worden. Maar zoals elk kruispunt zijn het werken die vaak tot één wereld worden gerekend, en dus op één bepaalde manier worden gelezen binnen die bepaalde context door dat bepaalde publiek. Zo zijn ze (gedeeltelijk) bijna zichtbaar voor de ene wereld, vaak volledig onzichtbaar voor de andere. Dit zijn werken die werkelijk hybride zijn, en niet als twee afzonderlijke handelingen moeten worden gezien en gelezen, maar als meerdere.

Dit onderzoek wil - vertrekkende vanuit de kunsten - de verschillende lagen blootleggen die een specifieke tekstperformance bevat, en deze lagen verbinden met verschillende theorieën en paradigma's binnen de hedendaagse praktijk. Op die manier wil dit onderzoek bijdragen tot het bestaande (inter)nationale onderzoek en reflecteren op de manier waarop performance poëzie zich verhoudt tot de hedendaagse theaterpraktijk. Door tegelijkertijd een relevante performance te ontwikkelen en een sterke theoretische achtergrond te creëren, hoopt dit onderzoek licht te werpen op het kruispunt dat performance poëzie inneemt, de verschillende lagen waaruit één enkele performance is opgebouwd en de manier waarop deze lagen zich verhouden tot specifieke kunstvelden.

Onderzoekers:

  • Kris Cuppens (projectleider, LUCA)
  • Geert Kestens (KU Leuven/LUCA)

Onderzoekseenheid: Music & Drama