KOPERA: het LUCA-Kwaliteitskader voor opleidingen

De kwaliteitszorgmethode voor onze opleidingen heet KOPERA: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren. Opleidingen krijgen de vrijheid én de verantwoordelijkheid om zelf invulling te geven aan de zorg voor de kwaliteit van hun opleiding. 

Wat vinden we belangrijk in onze regiemethodiek?

  • ruimte voor de eigenheid van opleidingen
  • een gelijkwaardige dialoog met externe panelleden die vanuit een waarderende aanpak werken
  • een analyse gebaseerd op een langere periode, geen momentopname

Wat is het LUCA-Kwaliteitskader KOPERA?

Dit kader kent 9 LUCA-kwaliteitskenmerken, die afgestemd zijn op de zogenaamde European Standards & Guidelines. Deze zijn vastgelegd door de onderwijsministers van Europa en gelden voor alle hoger onderwijs.

Een geëxpliciteerd en duidelijk opleidingsprofiel

Goed omschreven leerresultaten en vormingsdoelen

Een samenhangend en onderzoeksgericht curriculum 

Krachtige onderwijsleeromgeving

Internationaal, grensverleggend en -doorbrekend onderwijs 

Een evaluatiebeleid afgestemd op het eigene van kunstonderwijs

Adequate voorzieningen en intensieve begeleiding 

Inspirerende docenten

Sterke kwaliteitscultuur 

Het kader beschrijft de kwaliteitscyclus voor ons onderwijs en hoe we deze intern en met externen doorlopen. We vragen een panel met externe 'kritische vrienden' ons onderwijs grondig te bekijken. Zij baseren zich onder meer op het opleidingsportfolio, een belangrijke bouwsteen van onze kwaliteitsmethode. Hierin licht de opleiding toe hoe zij elk kwaliteitskenmerk invult.  De opleiding is vrij om op te nemen wat zij relevant vindt om te tonen welke weg er is afgelegd en waar de opleiding nu staat. Het opleidingsportfolio is te vinden op het LUCA-intranet.

De bevindingen van deze belangrijke stakeholders helpen ons om ons onderwijs verder te verbeteren.

Beleidscyclus

De opleiding stelt aan de hand van deze kenmerken een 5-jaarlijks opleidingsbeleidsplan met een jaarlijks actieplan. Hierin verwerkt ze de aanbevelingen en verbeterpunten van de panels. Elk jaar bespreekt de directie met de opleidingen in beleids- en budgetcommissies de resultaten van het actieplan van het voorbije jaar. Op basis hiervan worden de plannen van de opleiding voor het komende jaar bijgesteld. In deze cyclus worden studenten betrokken, bijvoorbeeld in de onderwijscommissies en worden resonantiebijeenkomsten met alumni en vertegenwoordigers uit het werkveld georganiseerd.

Bezoeken door panel van kritische vrienden

LUCA voorziet om de 6 jaar een analyse van de kwaliteit van haar opleidingen door een panel van externe deskundigen: een onderwijs- of kwaliteitsdeskundige, een vakdeskundige, iemand uit het werkveld en een (oud-)student. Deze kritische vrienden gaan de opleiding leren kennen via het opleidingsportfolio en een kennismakingsbezoek. Op basis van de 9 kwaliteitskenmerken gaan zij in gesprek met de opleiding tijdens het verdiepingsbezoek. Bovendien worden zij uitgenodigd op diverse initiatieven van de opleiding: concerten, tentoonstellingen, workshops, lessen, projecten. De mening die de panelleden zich vormen over de opleiding is zo niet alleen gebaseerd op documenten en gesprekken. Ook ziet het panel de evolutie die de opleiding doormaakte zodat hun rapport niet gebaseerd is op een momentopname. Het panel beschrijft wat beter kan, wat beter moet en wat goede voorbeelden zijn voor andere opleidingen. In het terugkoppelgesprek gaat het panel hierover in gesprek met de opleiding en de directie. Hierna maakt het panel haar rapport definitief, en worden de resultaten bekend gemaakt. Je vindt deze rapporten hieronder. Binnen een jaar vindt een opvolggesprek plaats waarin de opleiding aan het panel en de directie zichtbaar maakt hoe er ondertussen is gewerkt aan de verbeterpunten.

De panelleden voldoen aan de onafhankelijkheidseisen en onze deontologische code.

Kwaliteitsfiches van de LUCA-opleidingen

2016-17

BA en MA in Beeldende kunsten

(pilot bij instellingsreview)

  • campus C-mine Genk
  • campus Sint-Lukas Brussel
  • campus Sint-Lucas Gent
2017-18

BA in Beeldende Vormgeving

(campus Sint-Lucas, Gent)

 

BA in Bouw

(campus Sint-Lukas, Brussel)

2018-19

BA in Film-tv-video

(campus Narafi, Vorst)

 

BA in Foto

(campus Narafi, Vorst)

  Erasmus Mundus opleiding DocNomads Joint MA in Documentary Film Directing Eerste opleiding gevisiteerd door VLUHR volgens the European approach: rapport 
2019-20 BA en MA in Muziek

(campus Lemmens, Leuven)

 

BA en MA in Productdesign

(campus C-mine, Genk)

2020-21

BA en MA in Audiovisuele kunsten

(campus C-mine, Genk

campus Sint-Lukas Brussel)

  BA Interieurvormgeving (campus Sint-Lukas Brussel & Sint-Lucas Gent)
2021-22 BA en MA Drama
 

Educatieve MA Audiovisuele en beeldende kunsten

Educatieve MA Muziek en podiumkunsten


De vroegere visitatierapporten vind je op de site van VLUHR.
Cijfermateriaal over de opleidingen vind je op Opleiding in cijfers.

Heb je nog vragen over de kwaliteit van de opleidingen van LUCA?
Mail naar hellen.vanberlo@luca-arts.be