KOPERA: het LUCA-Kwaliteitskader voor opleidingen

LUCA heeft haar eigen kwaliteitszorgmethode voor de opleidingen, KOPERA: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren. Dit kader geeft opleidingen de vrijheid en ook de verantwoordelijkheid om zelf invulling te geven aan de zorg voor de kwaliteit van de opleiding. 

Wat vinden we belangrijk in onze regiemethodiek?

  • ruimte voor de eigenheid van opleidingen
  • een gelijkwaardige dialoog met externe panelleden die vanuit een waarderende aanpak werken
  • een analyse gebaseerd op een langere periode, geen momentopname

Beleidscyclus

De opleiding stelt aan de hand van deze kenmerken een opleidingsbeleidsplan op voor een periode van 5 jaar. Daarnaast stelt de opleiding jaarlijks een actieplan op waarmee de opleiding haar beleid realiseert. Er wordt jaarlijks een beleidscyclus gevolgd waarin het beleid van de opleidingen in beleids- en budgetcommissies besproken wordt en de resultaten van het voorbije jaar bekeken worden. Bijvoorbeeld: welke projecten heeft de opleiding gerealiseerd, hoe hebben de studenten het gedaan, wat vonden de externe juryleden over het geheel genomen van de eindwerken? Op basis hiervan worden de plannen van de opleiding bijgesteld voor het komende jaar en opnieuw opgevolgd. In deze cyclus worden studenten betrokken, bijvoorbeeld in de onderwijscommissies en worden resonantiebijeenkomsten met alumni en vertegenwoordigers uit het werkveld georganiseerd.

Een belangrijke bouwsteen van onze kwaliteitsmethode is het opleidingsportfolio. In het opleidingsportfolio neemt de opleiding documenten of links op die horen bij een kwaliteitskenmerk waaruit duidelijk wordt hoe de opleiding dit kwaliteitskenmerk invult.  De opleiding is vrij om op te nemen wat zij relevant vindt om te tonen welke weg er is afgelegd en waar de opleiding nu staat. Het opleidingsportfolio is te vinden op het LUCA-intranet.

Panel van kritische vrienden

LUCA voorziet om de 6 jaar een analyse van de kwaliteit van haar opleidingen door een panel van externe deskundigen. Deze kritische vrienden gaan de opleiding leren kennen via het opleidingsportfolio en een kennismakingsbezoek. Op basis van deze kenmerken zullen zij in gesprek gaan met de opleiding (het verdiepingsbezoek). Bovendien zullen zij worden uitgenodigd op diverse initiatieven van de opleiding: concerten, tentoonstellingen, workshops, talrijke andere initiatieven. De mening die de panelleden zich gaan vormen over de opleiding zal dus niet alleen gebaseerd zijn op documenten en gesprekken. Ook zullen zij aandacht hebben voor de evolutie die de opleiding doormaakte zodat hun rapport niet gebaseerd is op een momentopname. In hun bevindingen beschrijft het panel wat beter kan, wat beter moet en wat goede voorbeelden zijn voor andere opleidingen. In het terugkoppelgesprek gaat het panel hierover in gesprek met de opleiding en de directie. Hierna wordt het rapport van het panel definitief gemaakt, en de resultaten intern bekend gemaakt. Bovendien worden de resultaten van KOPERA gepubliceerd op de website. Na ongeveer een half jaar tot een negental maanden vindt een opvolggesprek plaats waarin de opleiding aan het panel en de directie zichtbaar maakt hoe er ondertussen is gewerkt aan de verbeterpunten.