Onderzoekscluster: Fluid Futures

De onderzoekscluster ‘Fluid Futures’ zet in op een meervoudige visie op persoonlijkheid, identiteit en geschiedenis. Het plaatst en stimuleert makerschap in een context van (globale) multipliciteit.

Het atomistische-enkelvoudige zelfbeeld en het oppositioneel-dualisme die zich in de westerse cultuurgeschiedenis articuleren hebben een nefaste invloed op onze omgang met andersheid, verscheidenheid en wederkerigheid. Dit oppositioneel denken uit zich in problematische dichotomieën zoals natuur/cultuur, echt/virtueel, schone kunsten/ toegepaste kunsten-ambacht, man/vrouw, etc…, die bovendien hiërarchisch van aard zijn. Ondanks de aanhoudende maatschappelijke deconstructie van deze simplistische binaire paren werken ze nog steeds normerend en uitsluitend, en blijven ze - dikwijls onbewust - een diepgaande reducerende en polariserende invloed uitoefenen op onze percepties. Ze beperken ons vermogen tot zelfkritiek en zelfkennis waardoor we ingesleten systemen van ongelijkheid en uitsluiting mede in stand houden. ‘Fluid Futures’ zet in op het creëren van nieuwe meervoudige narratieven voorbij binaire, antropocentrische, etnocentrische en hiërarchische denkkaders met ruimte voor onduidelijkheid en het ongekende, gericht op nuance en complexiteit, uitwisseling en wederkerigheid.

Het artistiek onderzoek richt zich op een 21ste-eeuwse esthetica, die loskomt van het - vaak etnocentrische - ‘universele’ modernisme van de 20ste eeuw, en correspondeert met onze hedendaagse multipliciteit. Vanuit de notie ‘Thinking through making’ exploreert ‘Fluid Futures’ de mogelijkheden van pluriform-fluïde (co)-makerschap, dat intermediaal, transcultureel en transhistorisch van aard kan zijn. Het project experimenteert met werkwijzen die synergiën tussen makers stimuleren via (collectieve) zintuiglijke-belichaamde en dialogerende methodieken, het gebruik van etnografische methodes binnen een artistieke praktijk, zelfreflexieve notitie- en registratiewijzen en curatoriële trajecten.

Fluid Futures wil opereren als een interdisciplinair ontmoetings- en onderzoeksplatform dat PhD-onderzoekers in de kunsten en diverse makers, kunstenaars en (onder)zoekers bij elkaar brengt. Aangespoord door de nood en urgentie van een pluriform (toekomst)perspectief is artistiek onderzoek op verschillende domeinen mogelijk, zoals:

  • de globale (historische, actuele en toekomstige) verwevenheid van grondstoffen en materialen, media, en technologie in textiele en andere maakprocessen
  • de relatie tussen pluriforme persoonlijkheid(svisies) en makerschap
  • belichaamde kennis en bio-centrische filosofieën van makerschap
  • sensoriele/performatieve interacties tijdens textiele/artistiek praktijken in hun rituele, politieke en socio-culturele dimensies (historisch, actueel en in de toekomst)
  • co-creatie als een vorm van dialogerende etnografie en experimentele ruimte voor kennisconstructie en transculturele ervaringen
  • deconstructie van dominante monolithische geschiedenissen en percepties: het zichtbaar maken van complexe, gemarginaliseerde geschiedenis en kennis en het herformuleren van reducerende discours (bv. op het vlak van gender, koloniale geschiedenis, racisme, ageisme, ablisme, etc…).
  • non-lineaire tijdsperspectieven, performatief en archiefonderzoek; artistieke strategieën die leiden naar inclusieve en meervoudige (audio-visuele) vertellingen / vormgeving / ervaringen