vr 20.01 - wo 01.03.2023, Volledige dag

OPEN CALL handboek kunst & educatie

Thema’s en kwesties in kunst en educatie

De publicatie wordt uitgeven door Borgerhoff & Lamberigts.

Het handboek wil bijdragen verzamelen waar de relatie tussen kunst, educatie en de samenleving wordt onderzocht. Wat is de rol van het onderwijs in de kunsten, maar ook wat kunnen de kunsten betekenen voor het onderwijs?

We willen deze vragen onderzoeken in het licht van hedendaagse maatschappelijke kwesties (zijnde groeiende ongelijkheden tussen arm en rijk, ecologische catastrofes, vergrijzing van de bevolking, de vermarkting van de samenleving, (de-)kolonisatie, standaardisatie…) en actuele evoluties in kunst en educatie.  Het gaat hierbij om vraagstellingen naar de toekomst van de kunstschool en het (deeltijds)kunstonderwijs, de betekenis en toegankelijkheid van kunst als basisvorming voor iedereen, maar ook om vragen naar het belang van nieuwe of alternatieve ruimtes om artistiek na te denken en andere samenlevingsvormen met menselijke en niet-menselijke inwoners uit te proberen.

Naast theoretische analyses, verwelkomen we in het bijzonder reflectieve bijdragen van artistiek – educatieve praktijken die dergelijke vragen inzichtelijk maken en onder de aandacht brengen. Deze analyses en praktijken kunnen vertrekken vanuit de school en het kunstonderwijs zelf, maar kunnen ook verwijzen naar de amateurkunsten, museale praktijken, publieksbemiddeling of alternatieve circuits. We focussen niet alleen op westerse praktijken, maar hopen ook analyses van niet-westerse praktijken op te nemen in het handboek.

Voor wie is het handboek? 

  • Het handboek wordt eerst en vooral gemaakt voor studenten als essentieel studiemateriaal om het opleidingsonderdeel Inleiding in Kunsteducatie te doorlopen. Buiten het kader van het vak kan het boek ingezet worden als onderzoeksliteratuur in de praktijk van de student. Het boek kan zowel tijdens de verdere opleiding als na afstuderen een waardevol referentiepunt blijven.
  • Het handboek kan door wisselende docenten van het opleidingsonderdeel gebruikt worden als studiemateriaal tijdens contactmomenten en als bijkomende literatuur. De docent onderzoekt met een selectie uit de bijdragen een vraagstelling ten aanzien van kunst, educatie en de samenleving. In die zin is het niet noodzakelijk om het boek in zijn volledigheid of volgens een vaste continuïteit te hanteren. Het handboek geeft de docent de gelegenheid een lessenreeks te cureren. 
  • Het handboek kan ook autonoom bestaan en een interessante bron zijn voor andere (externe) opleidingen, instellingen en geïnteresseerden. 

Het opleidingsonderdeel Inleiding in Kunsteducatie: 

Het opleidingsonderdeel Inleiding in Kunsteducatie wordt ingericht als algemeen vak van 6 studiepunten voor alle academische LUCA-opleidingen in 2BA en de educatieve master. De contactmomenten vinden plaats in een variabele vorm afhankelijk van de campus en worden verzorgd door diverse docenten en gastsprekers. ECTS-fiche

Doe een voorstel 

Formuleer een abstract van 500 woorden waarin je een kwestie of thematiek voorstelt en kort toelicht. Geef ook aan in welke vorm je de beoogde educatieve of artistieke praktijk wil presenteren. 

De deadline is 1 maart 2023. Mail een pdf- of wordbestand door naar maureen.magerman@luca-arts.be

Het aangestelde leescomité maakt de selectie zo snel mogelijk bekend. 

Meer informatie kan je bekomen bij de leden van het kernredactieteam:

Dr. Nancy Vansieleghem (nancy.vansieleghem@luca-arts.be)

Dr. Thomas De Baets (thomas.debaets@luca-arts.be)

Maureen Magerman (maureen.magerman@luca-arts.be)