LUCA School of Arts heeft de juridische vorm van een vzw (vereniging zonder winstgevend doel). De juridische grondregels van de vzw LUCA School of Arts (LUCA) zijn vervat in de  gecoördineerde statuten. Het huishoudelijk reglement beschrijft de organisatie, het bestuur en de werking van de hogeschool. In het LUCA-organogram vind je een overzicht van de LUCA-structuur.

De bestuursorganen van LUCA zijn:

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging

Samenstelling en bevoegdheden: zie Titel 2 en Titel 3 van de statuten, en artikel 7 van het huishoudelijk reglement LUCA

WERKENDE LEDEN

De hogescholen

 • Odisee vertegenwoordigd door mevrouw Ann DEMEULEMEESTER
 • UC Leuven en UC Limburg vertegenwoordigd door de heer Jos CLIJSTERS
 • LUCA School of Arts vertegenwoordigd door de heer  Jean-Pierre RAMMANT
 • Thomas More Kempen vertegenwoordigd door de heer Koen GEENS
 • Thomas More Mechelen-Antwerpen vertegenwoordigd door de heer Ludo LAUWERS
 • Vives Noord vertegenwoordigd door de heer William DE GROOTE
 • Vives Zuid vertegenwoordigd door de heer Herman VANLERBERGHE

De universiteit

 • Vertegenwoordigd door Prof. em Herman DAEMS, voorzitter Raad van Bestuur KU Leuven
 • Vertegenwoordigd door Prof. em. Herman COUSY, professor emeritus KU Leuven
 • Vertegenwoordigd door Prof. dr. Guy MANNAERTS
 • Vertegenwoordigd door Prof. em. Ludo MELIS, professor emeritus KU Leuven
 • Vertegenwoordigd door Prof. dr. Leen VAN MOLLE
 • Vertegenwoordigd door Prof. em. Pierre VERBAETEN, professor emeritus KU Leuven

GECOÖPTEERDE LEDEN

 • Voorzitter Associatie KU Leuven,  Prof. dr. ir. André OOSTERLINCK

ONAFHANKELIJKEN

 • De heer Luc CORTEBEECK
 • De heer Frank DONCK
 • De heer Hugo LEROI
 • De heer Jan MEYERS
 • De heer Piet VANTHEMSCHE
 • Mevrouw Caroline VEN

TOEGEDREDEN LEDEN MET RAADGEVENDE STEM

 • De heer Lieven BOEVE, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Mgr. Johan BONNY, bisschop van Antwerpen
 • Mgr. Jozef DE KESEL, aartsbisschop van Mechelen-Brussel
 • Mgr. Patrick HOOGMARTENS, bisschop van Hasselt
 • Prof. dr. LUC SELS, rector KU Leuven
 • Mgr. Luc VAN LOOY, bisschop van Gent

WAARNEMERS

 • Mevrouw Maria DE SMET,  secretaris Algemene Vergadering Associatie KU Leuven
 • Mevrouw Marleen DEPUTTER, regeringscommissaris
 • De heer Joris HINDRYCKX, algemeen directeur Vives Noord en Vives Zuid
 • Mevrouw Ann VERRETH, directeur Associatie KU Leuven
 • De heer Bruno LAMBRECHT, directeur-generaal rectorale diensten KU Leuven
 • De heer Joris ROSSIE, algemeen directeur Odisee
 • De heer Simon VAN DAMME, algemeen directeur LUCA School of Arts
 • De heer Marc VANDEWALLE, algemeen directeur UC Leuven en UC Limburg
 • Mevrouw Machteld VERBRUGGEN, algemeen directeur Thomas More Mechelen-Antwerpen en Thomas More Kempen

SECRETARIS

 • Mevrouw Dominique CLAES, coördinator stafdienst LUCA


 

De Raad van Bestuur vormt het centrale bestuur van de vereniging

Samenstelling en bevoegdheden: zie titel 5, artikel 15 van de statuten en artikel 8 van het huishoudelijk reglement LUCA.

BESTUURDERS

 • Mevr. Sabine de Bethune, ondervoorzitter
 • Prof. dr. Koenraad Debackere, bestuurder
 • Dhr. Luc Demeester, bestuurder
 • Mevr. Liliane Dewachter, bestuurder
 • Dhr. Hans Martens, bestuurder
 • Prof. dr. em. Ludo Melis, bestuurder
 • Dhr. Sander Misplon, student-bestuurder
 • Dhr. Luc Philips, bestuurder
 • Dhr. Jean-Pierre Rammant, voorzitter
 • Prof. dr. Bart Raymaekers, bestuurder
 • Dhr. Inti Valderas Caro, student-bestuurder
 • Dr. Simon Van Damme, afgevaardigd bestuurder
 • Dhr. Joannes Van Heddegem, bestuurder-secretaris
 • Mevr. Myriam Van Varenbergh, bestuurder
 • Mevr. Marleen Verlinden, bestuurder
 • Prof. dr. André Oosterlinck, waarnemer met raadgevende stem
 • Prof. dr. Frank Baert, waarnemer met raadgevende stem

 

Het Directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur

Samenstelling en bevoegdheden: zie Titel 6, artikel 20 § 9 van de statuten en artikel 9 van het huishoudelijk reglement LUCA.

 • Simon Van Damme, algemeen directeur en decaan, voorzitter
 • Maarten Vanvolsem, vicedecaan Onderwijs
 • Veerle Van der Sluys, vicedecaan Onderzoek
 • Alain Quateau, directeur Onderwijs, Onderzoek en Artistieke Werking
 • Marleen Verlinden, algemeen beheerder
 • Thomas De Baets, groepshoofd Performing Arts
 • Lennert Deprettere, groepshoofd Media
 • Marijke Dirickx, groepshoofd Design & Construction
 • Wim Lambrecht, groepshoofd Fine Arts & Design
 • Pascal Vandelanoitte, groepshoofd Audiovisual Arts

Het directiecomité werkt waar nodig met betrekking tot enerzijds de opleidingen en anderzijds het beheer in twee afzonderlijke directieteams.

Het directieteam opleidingen bestaat uit:

 • de algemeen directeur
 • de decaan
 • de vicedecanen
 • de groepshoofden

Het directieteam beheer bestaat uit:

 • de algemeen directeur
 • de algemeen beheerder
 • de directeur onderwijs, onderzoek en artistieke werking.


 

De raad voor studentenvoorzieningen

De raad voor studentenvoorzieningen (stuvoraad) heeft minstens de volgende taken en bevoegdheden:

 • stelt een beleidsplan en een jaar- en meerjarenbegroting op;
 • staat in voor de aanwending van de sociale toelage, van de inkomsten uit de werking betreffende studentenvoorzieningen;
 • stelt het jaarverslag op;
 • doet voorstellen aan het instellingsbestuur voor de functies en personeelsbezetting die hij nodig acht voor de werking en organisatie van de studentenvoorzieningen;
 • formuleert voorstellen voor het sluiten van de samenwerkingsovereenkomsten.

Aangezien stuvo LUCA dienstverlening verleent aan studenten KU Leuven, Faculteit Architectuur, campus Sint – Lucas Gent en Brussel, is de stuvoraad steeds gemeenschappelijk LUCA + KU Leuven, Faculteit Architectuur. 


De decretale participatiestructuur van LUCA bestaat uit:

Het hogeschoolonderhandelingscomité

In het hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) onderhandelen de gemandateerde vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur en de personeelsafgevaardigden over alle aangelegenheden die het personeel van de hogeschool aanbelangen. De samenstelling en bevoegdheden worden geregeld in artikel 18 van het huishoudelijk reglement LUCA.

De academische raad

De academische raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur, van het personeel en van de studenten. De academische raad heeft informatierecht en advies- en overlegbevoegdheid over de aangelegenheden die de hogeschool in haar geheel betreffen. De samenstelling en bevoegdheden worden geregeld in artikel 19 van het huishoudelijk reglement LUCA.

De studentenraad en zijn participatiecommissies

De bevoegdheden van de studentenraad en zijn participatiecommissies worden geregeld in artikel 20 van het huishoudelijk reglement LUCA. De participatiecommissies op de campussen bestaan uit verkozen vertegenwoordigers van de studenten.  De studentenraad wordt samengesteld uit verkozen vertegenwoordigers in de participatiecommissies op de wijze zoals door de studentenraad vastgelegd in het participatiereglement.

De studenten krijgen inspraak in het beleid en de organisatie van het onderwijs en de studentenvoorzieningen. Als studentenvertegenwoordiger draag jij de mening van je medestudenten uit in de bestuursorganen van de School of Arts. Vanuit een gedragen visie denk je mee na over het  kunstonderwijs van de toekomst en bestuur je mee het kunstonderwijs van vandaag. De studentenvertegenwoordigers vormen op de campussen participatiecommissies. Deze participatiecommissies vormen de brug tussen de studenten en het bestuur. De participatiecommissie is ook het contactorgaan tussen de opleidingen en de campus enerzijds en de overkoepelende LUCA-studentenraad anderzijds.Kortom, als studentenvertegenwoordiger leer je ontzettend veel bij waar je zowel nu als later de vruchten van plukt.

Als studentenvertegenwoordiger word je betrokken bij alle zaken die studenten aanbelangen, zoals:

 • de rechtspositieregeling van de student;
 • de organisatie van het academiejaar en het curriculum;
 • het onderwijs- en examenreglement;
 • de vaststelling en besteding van de studiegelden;
 • De uitwerking van studiebegeleiding;
 • Internationale studentenmobiliteit;
 • ...

Als studentenvertegenwoordiger...

 • laat je je stem horen;
 • teken je mee de toekomst van LUCA uit;
 • beslis je mee over zaken die studenten aanbelangen;
 • kom je terecht in een enthousiast team;
 • help je mee aan het uitbouwen van jouw opleiding;
 • schaaf je je vergadertechnieken bij;

Vragen? Contacteer de studenten/participatiecoach van jouw opleiding op jouw campus.

Campus Narafi, Brussel: 

Campus Sint–Lukas, Brussel: 

Campus Sint–Lucas, Gent: 

Campus C-Mine, Genk: 

Campus Lemmens, Leuven: 


De overleg- en adviesorganen binnen onderwijs- en onderzoek zijn:

De kerngroepen

De kerngroep heeft met betrekking tot zijn groep overleg- en adviesbevoegdheid inzake strategie, budget, personeel en communicatie en zorgt voor afstemming en overleg tussen de opleidingen en het onderzoek binnen de groep.

De permanente onderwijscommissies

De permanente onderwijscommissies hebben een beleidsvoorbereidende, informatieverstrekkende en adviserende functie op het niveau van hun opleiding en ten aanzien van de kerngroepen.

Het overkoepelend kerngroepenoverleg

Het is een overleg- en adviesorgaan waarin de groep overschrijdende thema’s inzake de kerntaken van LUCA aan bod komen en waar nodig, kan afgestemd worden over de groepen heen.

De onderzoeksraad

De onderzoeksraad is verantwoordelijk voor het inhoudelijk en zakelijk voorbereiden, stimuleren en opvolgen van het onderzoeksbeleid van het directieteam opleidingen.

De samenstelling en bevoegdheden van de overleg- en adviesorganen binnen de onderwijs- en onderzoekorganisatie worden geregeld in artikel 24 en 25 van het huishoudelijk reglement LUCA.

Partners van LUCA

LUCA School of Arts maakt deel uit van de Associatie KU Leuven, een dynamisch netwerk van hoger onderwijsinstellingen. De associatie vormt een kennis- en competentienetwerk dat onder meer een kader voor de academische opleidingen van onze hogeschool biedt. De academische opleidingen moeten immers beantwoorden aan strenge internationale kwaliteitscriteria en stevig verankerd zijn in wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast heeft LUCA een  bijzondere samenwerking met de Faculteit Architectuur van de KU Leuven. De KU Leuven organiseert de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning en de Master of Architecture van de Faculteit Architectuur op Campus Sint-Lukas Brussel en Campus Sint-Lucas Gent. De studentenvoorzieningen op deze campussen zijn ook voor KU Leuven studenten. Meer info op arch.kuleuven.be.