LUCA School of Arts heeft de juridische vorm van een vzw (vereniging zonder winstgevend doel). De juridische grondregels van de vzw LUCA School of Arts (LUCA) zijn vervat in de gecoördineerde statuten . Het intern reglement beschrijft de organisatie, het bestuur en de werking van de hogeschool. 

De bestuursorganen van LUCA zijn:

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging

Samenstelling en bevoegdheden: zie Titel 2 en Titel 3 van de  gecoördineerde statuten .

WERKENDE LEDEN

De hogescholen

 • LUCA School of Arts vertegenwoordigd door Jean-Pierre Rammant
 • Odisee vertegenwoordigd door Ann Demeulemeester
 • Thomas More Kempen vertegenwoordigd door Koen Geens
 • Thomas More Mechelen-Antwerpen vertegenwoordigd door Ludo Lauwers
 • UC Leuven en UC Limburg vertegenwoordigd door Jos Clijsters
 • Vives Noord vertegenwoordigd door Lieven Danneels
 • Vives Zuid vertegenwoordigd door Michèle Esquenet

De universiteit

Vertegenwoordigd door:

 • Marianne Thyssen, voorzitter Raad van Bestuur KU Leuven
 • Maria-Rose Christiaens
 • Jean-Pierre Kruth
 • Ludo Melis
 • Sabine Van Huffel
 • Leen Van Molle
 • Gregor Verhoef

GECOÖPTEERDE LEDEN

 • Voorzitter Associatie KU Leuven, Koenraad Debackere

ONAFHANKELIJKEN

 • Luc Cortebeeck
 • Frank Donck
 • Hugo Leroi
 • Jan Meyers
 • Piet Vanthemsche
 • Caroline Ven

TOEGEDREDEN LEDEN MET RAADGEVENDE STEM

 • Lode Aerts, bisschop van Brugge
 • Johan Bonny, bisschop van Antwerpen
 • Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel
 • Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt
 • Lode Van Hecke, bisschop van Gent
 • Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Luc Sels, rector KU Leuven

WAARNEMERS

 • Imran Uddin, algemeen directeur Associatie KU Leuven
 • Bruno Lambrecht, directeur-generaal rectorale diensten KU Leuven
 • Stijn Coenen, algemeen directeur Thomas More Mechelen-Antwerpen en Thomas More Kempen
 • Joris Hindryckx, algemeen directeur Vives Noord en Vives Zuid
 • Simon Van Damme, algemeen directeur LUCA School of Arts
 • Marc Vandewalle, algemeen directeur UC Leuven en UC Limburg
 • Ann Verreth, algemeen directeur Odisee
 • Ilse Verschueren, algemeen beheerder LUCA School of Arts
 • Maria De Smet, secretaris Algemene Vergadering Associatie KU Leuven
 • Marleen Deputter, regeringscommissaris

SECRETARIS

 • Dominique Claes, coördinator stafdienst LUCA

Het Bestuursorgaan vormt het centrale bestuur van de vereniging

Samenstelling en bevoegdheden: zie titel 5, artikel 15 en 16 van de  gecoördineerde statuten  en punt 4.2 van het intern reglement.

BESTUURDERS

 • Frank Baert, bestuurder
 • Els De Keyser, bestuurder
 • Leen Decin, bestuurder namens KU Leuven
 • Liliane Dewachter, bestuurder
 • Marie Imschoot, student-bestuurder
 • Hans Martens, bestuurder
 • Ludo Melis, bestuurder-secretaris
 • Gilbert Putteman, bestuurder
 • Jean-Pierre Rammant, voorzitter
 • Bart Raymaekers, bestuurder namens KU Leuven
 • Wendy Saman, bestuurder
 • Johanna Steyaert, student-bestuurder
 • Simon Van Damme, afgevaardigd bestuurder
 • Katrien Van Eeckhoutte, bestuurder
 • Myriam Van Varenbergh, ondervoorzitter
 • Ilse Verschueren, bestuurder
 • Koenraad Debackere, lid met raadgevende stem

 

Het Directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur van LUCA

Samenstelling en bevoegdheden: zie Titel 6, artikel 20 van de  gecoördineerde statuten  en punt 4.1 van het intern reglement LUCA.

 • Katrien Foubert, onderzoekshoofd Music & Drama
 • Peter Gillis, opleidingshoofd Bouw & Interieurvormgeving
 • Alain Quateau, administratief directeur 
 • Johan Stuyck, opleidingshoofd Beeldende Kunsten Brussel
 • Simon Van Damme, algemeen directeur en decaan, voorzitter
 • Veerle Van der Sluys, vicedecaan Onderzoek
 • Ilse Verschueren, algemeen beheerder
 • Geert Werkers, vicedecaan Onderwijs
 • Dominique Claes, coördinator stafdienst, secretaris


De decretale participatiestructuur van LUCA bestaat uit:

De samenstelling en bevoegdheden van de organen worden geregeld in punt 1.2 van het intern reglement LUCA.

De academische raad

De academische raad is samengesteld uit verkozen vertegenwoordigers van het personeel en van de studenten en gemandateerde vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur. Binnen de academische raad overleggen deze geledingen over het algemene beleid. De academische raad heeft adviesbevoegdheid ten aanzien van het hogeschoolbestuur. 

Het hogeschoolonderhandelingscomité

Het hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) is samengesteld uit verkozen afgevaardigden van het personeel en gemandateerde vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur. Binnen het comité onderhandelt LUCA als werkgever over personeelsgebonden aspecten van het beleid met de werknemers via de representatieve vakorganisaties. 

De studentenraad en zijn participatiecommissies

De studentenraad is samengesteld uit leden die worden verkozen door en onder de studenten van LUCA op de wijze zoals door de studentenraad vastgelegd in het verkiezingsreglement. De verkiezingen kunnen getrapt verlopen via de participatiecommissies. 

Binnen de studentenraad overleggen de studenten van LUCA en geven zij advies over de thema's die hen aanbelangen, zoals:

 • de rechtspositieregeling van de student;
 • de organisatie van het academiejaar en het curriculum;
 • het onderwijs- en examenreglement;
 • de vaststelling en besteding van de studiegelden;
 • de uitwerking van studiebegeleiding;
 • internationale studentenmobiliteit;
 • ...

De studentenraad kan beslissen om participatiecommissies op te richten op deelniveaus binnen de instelling (bijvoorbeeld op het niveau van een campus).

ragen? Contacteer de studenten/participatiecoach van jouw opleiding op jouw campus.

Campus Narafi, Brussel: 

Campus Sint–Lukas, Brussel: 

Campus Sint–Lucas, Gent: 

Campus C-Mine, Genk: 

Campus Lemmens, Leuven: 

De raad voor studentenvoorzieningen

De raad voor studentenvoorzieningen (stuvoraad) is samengesteld uit verkozen afgevaardigden van de studenten en gemandateerde vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur.

De stuvoraad beheert de sociale toelage die LUCA ontvangt voor de studentenvoorzieningen.

In functie van de gezamenlijke dienstverlening kan de stuvoraad van LUCA gezamenlijk vergaderen met deelstuvoraden van andere instellingen.


De overleg- en adviesorganen binnen onderwijs- en onderzoek zijn:

De samenstelling en bevoegdheden van de organen worden geregeld in de punten 3.1 en 3.2 van het intern reglement LUCA.

De permanente onderwijscommissies (POC)

De permanente onderwijscommissies hebben een sleutelrol met betrekking tot de kwaliteit van het aangeboden onderwijs binnen een of meerdere opleidingen. Binnen de context van het algemene onderwijsbeleid van LUCA en binnen de contouren van het onderwijs- en examenreglement nemen zij de nodige beslissingen met betrekking tot de opbouw en invulling van opleidingen en opleidingsonderdelen.

De onderwijsraad

De onderwijsraad adviseert het directiecomité over het onderwijsbeleid van LUCA en maakt binnen de contouren van dat beleid afspraken over de uitvoering ervan, over de verschillende permanente onderwijscommissies heen. De raad kan tevens advies uitbrengen over het onderwijsbeleid van de KU Leuven, via de vertegenwoordiging door de vicedecaan onderwijs in de betreffende organen van de universiteit.

De kerngroepen

Binnen de kerngroepen maken inhoudelijk gerelateerde opleidingen en onderzoekseenheden afspraken met betrekking tot samenwerking op het vlak van profilering van het onderwijsaanbod, afstemming ervan op het onderzoek en samenwerking op het vlak van inzet van personeel en werkingsmiddelen.

Overleg binnen de onderzoekseenheden

De leden van de onderzoekseenheden overleggen gezamenlijk over de realisatie van het beleid op het van onderzoek binnen hun eenheden.

De onderzoeksraad

De onderzoeksraad adviseert het directiecomité over het onderzoeksbeleid van LUCA, dat wordt uitgebouwd binnen de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven, en maakt binnen de contouren van dat beleid afspraken over de uitvoering ervan, over de verschillende onderzoekseenheden heen. De commissie kan tevens advies uitbrengen over het onderzoeksbeleid van de KU Leuven, via de vertegenwoordiging door de vicedecaan onderzoek in de betreffende organen van de universiteit.

Partners van LUCA

LUCA School of Arts maakt deel uit van de Associatie KU Leuven, een dynamisch netwerk van hoger onderwijsinstellingen verspreid over Vlaanderen en Brussel. Onder haar leden telt de associatie vier hogescholen, één school of arts (LUCA) en één universiteit. De associatie vormt een kennis- en competentienetwerk dat onder meer een kader voor de academische opleidingen van onze hogeschool biedt. De academische opleidingen moeten immers beantwoorden aan strenge internationale kwaliteitscriteria en stevig verankerd zijn in wetenschappelijk onderzoek.

LUCA heeft een bijzondere samenwerking met de Faculteit Architectuur van de KU Leuven. De KU Leuven organiseert de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning en de Master of Architecture van de Faculteit Architectuur op Campus Sint-Lukas Brussel en Campus Sint-Lucas Gent. De studentenvoorzieningen op deze campussen zijn ook voor KU Leuven studenten. Meer info op arch.kuleuven.be.