LUCA School of Arts heeft de juridische vorm van een vzw (vereniging zonder winstgevend doel). De juridische grondregels van de vzw LUCA School of Arts (LUCA) zijn vervat in de gecoördineerde statuten. Het intern reglement beschrijft de organisatie, het bestuur en de werking van de hogeschool. 

De bestuursorganen van LUCA zijn:

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging

Samenstelling en bevoegdheden: zie Titel 2 en Titel 3 van de gecoördineerde statuten.

WERKENDE LEDEN

De hogescholen

 • LUCA School of Arts vertegenwoordigd door Jean-Pierre Rammant
 • Odisee vertegenwoordigd door Ann Demeulemeester
 • Thomas More Kempen vertegenwoordigd door Koen Geens
 • Thomas More Mechelen-Antwerpen vertegenwoordigd door Ludo Lauwers
 • UC Leuven en UC Limburg vertegenwoordigd door Jos Clijsters
 • Vives Noord vertegenwoordigd door William De Groote
 • Vives Zuid vertegenwoordigd door Lieven Danneels

De universiteit

Vertegenwoordigd door:

 • Marianne Thyssen, voorzitter Raad van Bestuur KU Leuven
 • Maria-Rose Christiaens
 • Herman Cousy
 • Jean-Pierre Kruth
 • Ludo Melis
 • Leen Van Molle
 • Gregor Verhoef

GECOÖPTEERDE LEDEN

 • Voorzitter Associatie KU Leuven, André Oosterlinck

ONAFHANKELIJKEN

 • Luc Cortebeeck
 • Frank Donck
 • Hugo Leroi
 • Jan Meyers
 • Piet Vanthemsche
 • Caroline Ven

TOEGEDREDEN LEDEN MET RAADGEVENDE STEM

 • Lode Aerts, bisschop van Brugge
 • Johan Bonny, bisschop van Antwerpen
 • Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel
 • Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt
 • Lode Van Hecke, bisschop van Gent
 • Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Luc Sels, rector KU Leuven

WAARNEMERS

 • Maria De Smet secretaris Algemene Vergadering Associatie KU Leuven
 • Frank Baert, directeur Associatie KU Leuven
 • Bruno Lambrecht, directeur-generaal rectorale diensten KU Leuven
 • Marleen Deputter, regeringscommissaris
 • Stijn Coenen, algemeen directeur Thomas More Mechelen-Antwerpen en Thomas More Kempen
 • Joris Hindryckx, algemeen directeur Vives Noord en Vives Zuid
 • Simon Van Damme, algemeen directeur LUCA School of Arts
 • Marc Vandewalle, algemeen directeur UC Leuven en UC Limburg
 • Ann Verreth, algemeen directeur Odisee
 • Ilse Verschueren, algemeen beheerder LUCA School of Arts

SECRETARIS

 • Dominique Claes, coördinator stafdienst LUCA

Het Bestuursorgaan vormt het centrale bestuur van de vereniging

Samenstelling en bevoegdheden: zie titel 5, artikel 15 en 16 van de gecoördineerde statuten en het intern reglement.

BESTUURDERS

 • Frank Baert, bestuurder
 • Sabine de Bethune, ondervoorzitter
 • Els De Keyser, bestuurder
 • Koenraad Debackere, bestuurder
 • Liliane Dewachter, bestuurder
 • Hans Martens, bestuurder
 • Ludo Melis, bestuurder-secretaris
 • Gilbert Putteman, bestuurder
 • Jean-Pierre Rammant, voorzitter
 • Bart Raymaekers, bestuurder
 • Simon Van Damme, afgevaardigd bestuurder
 • Katrien Van Eeckhoutte, bestuurder
 • Myriam Van Varenbergh, bestuurder
 • Ilse Verschueren, bestuurder
 • André Oosterlinck, waarnemer

 

Het Directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur van LUCA

Samenstelling en bevoegdheden: zie Titel 6, artikel 20 van de gecoördineerde statuten en artikel 9 van het intern reglement LUCA.

 • Thomas De Baets, opleidingshoofd Muziek
 • Marijke Dirickx, opleidingshoofd Beeldende Vormgeving
 • Alain Quateau, administratief directeur 
 • Simon Van Damme, algemeen directeur en decaan, voorzitter
 • Veerle Van der Sluys, vicedecaan Onderzoek
 • Maarten Vanvolsem, vicedecaan Onderwijs
 • Ilse Verschueren, algemeen beheerder
 • Geert Werkers, opleidingshoofd Audiovisuele Kunsten Genk
 • Dominique Claes, coördinator stafdienst, secretaris


De decretale participatiestructuur van LUCA bestaat uit:

De academische raad

De academische raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur, van het personeel en van de studenten. De academische raad heeft informatierecht en advies- en overlegbevoegdheid over de aangelegenheden die de hogeschool in haar geheel betreffen. De samenstelling en bevoegdheden worden geregeld in het intern reglement LUCA.

 

Het hogeschoolonderhandelingscomité

In het hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) onderhandelen de gemandateerde vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur en de personeelsafgevaardigden over alle aangelegenheden die het personeel van de hogeschool aanbelangen. De samenstelling en bevoegdheden worden geregeld in het intern reglement LUCA.

 

De studentenraad en zijn participatiecommissies

De bevoegdheden van de studentenraad en zijn participatiecommissies worden geregeld in het intern reglement LUCA. De participatiecommissies op de campussen bestaan uit verkozen vertegenwoordigers van de studenten. De studentenraad wordt samengesteld uit verkozen vertegenwoordigers in de participatiecommissies op de wijze zoals door de studentenraad vastgelegd in het participatiereglement.

De studenten hebben adviesbevoegdheid over alle thema's die hen aanbelangen, zoals:

 • de rechtspositieregeling van de student;
 • de organisatie van het academiejaar en het curriculum;
 • het onderwijs- en examenreglement;
 • de vaststelling en besteding van de studiegelden;
 • de uitwerking van studiebegeleiding;
 • internationale studentenmobiliteit;
 • ...

Als studentenvertegenwoordiger ...

 • laat je je stem horen;
 • teken je mee de toekomst van LUCA uit;
 • beslis je mee over zaken die studenten aanbelangen;
 • kom je terecht in een enthousiast team;
 • help je mee aan het uitbouwen van jouw opleiding;
 • schaaf je je vergadertechnieken bij;

Vragen? Contacteer de studenten/participatiecoach van jouw opleiding op jouw campus.

Campus Narafi, Brussel: 

Campus Sint–Lukas, Brussel: 

Campus Sint–Lucas, Gent: 

Campus C-Mine, Genk: 

Campus Lemmens, Leuven: 

 

De raad voor studentenvoorzieningen

De raad voor studentenvoorzieningen (stuvoraad) heeft minstens de volgende taken en bevoegdheden:

 • stelt een beleidsplan en een jaar- en meerjarenbegroting op;
 • staat in voor de aanwending van de sociale toelage, van de inkomsten uit de werking betreffende studentenvoorzieningen;
 • stelt het jaarverslag op;
 • doet voorstellen aan het instellingsbestuur voor de functies en personeelsbezetting die hij nodig acht voor de werking en organisatie van de studentenvoorzieningen;
 • formuleert voorstellen voor het sluiten van de samenwerkingsovereenkomsten.

Aangezien stuvo LUCA dienstverlening verleent aan studenten KU Leuven, Faculteit Architectuur, campus Sint-Lucas Gent en Brussel, is de stuvoraad steeds gemeenschappelijk LUCA + KU Leuven, Faculteit Architectuur. 


De overleg- en adviesorganen binnen onderwijs- en onderzoek zijn:

De samenstelling en bevoegdheden worden geregeld in het intern reglement LUCA.

De kerngroepen

Binnen een kerngroep maken inhoudelijk gerelateerde opleidingen afspraken met betrekking tot samenwerking op het vlak van profilering van het onderwijsaanbod, afstemming ervan met het onderzoek en samenwerking op het vlak van inzet van personeel en werkingsmiddelen.

De permanente onderwijscommissies (POC)

De permanente onderwijscommissies hebben een sleutelrol met betrekking tot de kwaliteit van het aangeboden onderwijs binnen een of meerdere opleidingen. Binnen de context van het algemene onderwijsbeleid van LUCA en binnen de contouren van het onderwijs- en examenreglement nemen zij de nodige beslissingen met betrekking tot de opbouw en invulling van opleidingen en opleidingsonderdelen.

De onderwijsraad

De onderwijsraad adviseert het directiecomité over het onderwijsbeleid van LUCA en maakt binnen de contouren van dat beleid afspraken over de uitvoering ervan, over de verschillende permanente onderwijscommissies heen.

De onderzoeksraad

De onderzoeksraad adviseert het directiecomité over het onderzoeksbeleid van LUCA, dat wordt uitgebouwd binnen de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven, en maakt binnen de contouren van dat beleid afspraken over de uitvoering ervan, over de verschillende onderzoekseenheden heen.

Partners van LUCA

LUCA School of Arts maakt deel uit van de Associatie KU Leuven, een dynamisch netwerk van hoger onderwijsinstellingen verspreid over Vlaanderen en Brussel. Onder haar leden telt de associatie vier hogescholen, één school of arts (LUCA) en één universiteit. De associatie vormt een kennis- en competentienetwerk dat onder meer een kader voor de academische opleidingen van onze hogeschool biedt. De academische opleidingen moeten immers beantwoorden aan strenge internationale kwaliteitscriteria en stevig verankerd zijn in wetenschappelijk onderzoek.

LUCA heeft een bijzondere samenwerking met de Faculteit Architectuur van de KU Leuven. De KU Leuven organiseert de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning en de Master of Architecture van de Faculteit Architectuur op Campus Sint-Lukas Brussel en Campus Sint-Lucas Gent. De studentenvoorzieningen op deze campussen zijn ook voor KU Leuven studenten. Meer info op arch.kuleuven.be.