De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden en dit onder voorbehoud van alle rechten. 

Algemeen

Alle modaliteiten en voorwaarden zoals hieronder vermeld, hebben betrekking op de website van LUCA School of Arts VZW met domeinnaam www.luca-arts.be en op alle andere websites, satelietsites of webpagina’s die door LUCA School of Arts ontwikkeld werden, of in de toekomst nog ontwikkeld zullen worden. Zodra u een website van LUCA School of Arts bezoekt of er gebruik van maakt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met onze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de website niet langer te raadplegen.

Indien één bepaling van onderhavige gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen.

Toegang tot en gebruik van de website

LUCA School of Arts stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website steeds te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan echter steeds om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering door LUCA School of Arts worden onderbroken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen en/of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken en/of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

LUCA School of Arts behoudt zich steeds het recht voor een gebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. De gebruiker kan LUCA School of Arts hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk houden.
Het is de gebruiker verboden om de informatie die LUCA School of Arts op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.

Garanties en aansprakelijkheid

De website is bestemd om algemene informatie over LUCA School of Arts ter beschikking te stellen. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch advies of een equivalent daarvan aan de gebruiker worden beschouwd.

Alhoewel LUCA School of Arts zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij meent dat die actueel en juist is, garandeert LUCA School of Arts niet dat alle informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de website allesomvattend is.
In geen enkel geval kan LUCA School of Arts aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit:

 • het raadplegen en/of het gebruik van de informatie die op de website of websites waarnaar deze website verwijst, wordt aangeboden of
 • de afwezigheid van specifieke informatie.
 • Evenmin garandeert LUCA School of Arts dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij is van computervirussen.

LUCA School of Arts is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de vacatures die door de werkgevers worden ingediend op onze website. LUCA School of Arts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de vacatures, wat betreft de juistheid van de informatie, noch voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit de informatie die in deze vacatures aangeboden wordt.

LUCA School of Arts heeft steeds het recht de inhoud van de website te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

LUCA School of Arts kan op haar website links voorzien naar andere websites. LUCA School of Arts is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de inhoud van deze websites. LUCA School of Arts kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt zou worden door het raadplegen en/of gebruik van de informatie die op bovenvermelde websites wordt aangeboden.

Indien LUCA School of Arts kosten zal moeten dragen of indien aan LUCA School of Arts kosten zullen worden opgelegd ten gevolge van misbruik van deze website of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, verbindt de gebruiker zich ertoe LUCA School of Arts te zullen vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, verlies en schade (inclusief juridische kosten).

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker heeft het recht om de informatie op de website (waaronder o.m. het redactionele materiaal, de informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken) te consulteren en enkel en alleen voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits hij de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor teksten waarbij expliciet een beperking van het gebruik wordt vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is steeds een voorafgaande schriftelijke toestemming van LUCA School of Arts vereist.

In geen geval mag de gebruiker de inhoud van de website gebruiken voor commerciële doeleinden, noch deze verdelen of meedelen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LUCA School of Arts.

LUCA School of Arts behoudt alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Al de mededelingen, informatie, gegevens, materiaal, e.d. dat de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan de beheerder van de website van LUCA School of Arts bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zullen door LUCA School of Arts als niet‐vertrouwelijk worden beschouwd. LUCA School of Arts wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan bovenvermelde mededelingen en algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. LUCA School of Arts heeft het recht om al de bovenvermelde mededelingen, reacties en gegevens naar eigen goeddunken te gebruiken, rekening houdend met de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De gebruiker stemt er mee in dat LUCA School of Arts de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de door hem aan LUCA School of Arts meegedeelde informatie, gegevens, materiaal e.d., voor om het even welke doeleinden kan aanwenden.

Cookies

De website van LUCA School of Arts gebruikt cookies die het navigeren door de website vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die je voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer of toestel.

Enerzijds zijn cookies functioneel. Deze cookies onthouden bepaalde keuzes en instellingen die je een eerste keer hebt gekozen om bij volgende bezoeken efficiënter, sneller en eenvoudiger te kunnen navigeren. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld loginnamen, voorkeursinstellingen,…

Anderzijds worden cookies ook gebruikt worden om het surfgedrag te onthouden. Hiermee kan dan bijvoorbeeld de populariteit van webpagina’s gemeten worden.

LUCA School of Arts gebruikt cookies van: hotjar, google analytics, double click, facebook pixel, facebook connect en facebook custom audience

Cookies kan je via de browserinstellingen op je computer weigeren of verwijderen. De wijze waarop dit kan, verschilt van browser tot browser. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je browser.

Het niet-aanvaarden of verwijderen of uitzetten van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde functionaliteiten van de website van LUCA School of Arts niet meer toegankelijk zijn of slecht functioneren. Daardoor kan de beleving van de site tegenvallen.

LUCA School of Arts behoudt zich het recht voor om deze cookieverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest recente versie van de cookieverklaring vind je altijd op deze pagina.

Privacyverklaring LUCA School of Arts

 • LUCA School of Arts met maatschappelijke zetel te Paleizenstraat 70, 1030 Brussel engageert zich om bij de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, te eerbiedigen.
 • LUCA School of Arts verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op het verstrekken van informatie in verband met haar activiteiten (onderwijs, onderzoek en artistieke werking). De informatie die u ontvangt kan onder meer betrekking hebben op het aanbod vormingen, studiedagen, opendeurdagen, lezingen, studierichtingen, dienstverlening of onderzoeksprojecten dat LUCA School of Arts al dan niet in samenwerking met derden, beheert.
 • De gegevens die LUCA School of Arts over u verzamelt en verwerkt kunnen bestaan uit:
  • Uw naam en voornaam;
  • Uw contactgegevens (adres, telefoon, e-mail, fax);
  • Informatie over uw professionele activiteiten (uw beroep, sector);
  • Informatie over uw deelname aan eerdere activiteiten binnen het aanbod van LUCA School of Arts (aard van de activiteit, onderwerp, evaluatie,…);
 • LUCA School of Arts garandeert dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot de beschreven doelstelling en de beschreven persoonsgegevens.
 • LUCA School of Arts maakt uw persoonsgegevens niet aan derden bekend, tenzij dit noodzakelijk is voor de organisatie van haar bovengenoemde activiteiten in samenwerking met derden.
 • LUCA School of Arts zal de best mogelijke veiligheidsmaatregelen treffen om te voorkomen dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot of misbruik maken van uw persoonsgegevens.
 • LUCA School of Arts respecteert uitdrukkelijk uw recht om:
  • u te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens;
  • toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;
  • foutieve of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of te actualiseren;
   U kan deze rechten kosteloos uitoefenen. Hiertoe kan u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens: info@luca-arts.be
 • LUCA School of Arts behoudt zich het recht voor bovenvermelde privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits u hiervan op voorhand te informeren. U behoudt ten allen tijde uw recht op verzet, toegang en verbetering.
 • Indien u meer inlichtingen wenst over de regelgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit het gebruik van de website alsook uit de toepassing en interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen uitsluitend bevoegd zijn.

Contactgegevens

Voor eventuele vragen over de inhoud en/of het gebruik van de website kan de gebruiker zich richten tot artoffice@luca-arts.be

E-mails

E-mails van medewerkers van de LUCA School of Arts kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en zijn daarom enkel voor de geadresseerde(n) bestemd. Indien u per vergissing een e-mail van één van onze medewerkers ontving, gelieve dan de afzender te contacteren en deze e-mail inclusief de eventuele attachments van alle computers te verwijderen.

Dankjewel om rekening te houden met het milieu: print onze mails enkel uit als het echt nodig is.