De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden en dit onder voorbehoud van alle rechten. 

Algemeen

Alle modaliteiten en voorwaarden zoals hieronder vermeld, hebben betrekking op de website van LUCA School of Arts VZW met domeinnaam www.luca-arts.be en op alle andere websites, satelietsites of webpagina’s die door LUCA School of Arts ontwikkeld werden, of in de toekomst nog ontwikkeld zullen worden. Zodra u een website van LUCA School of Arts bezoekt of er gebruik van maakt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met onze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de website niet langer te raadplegen.

Indien één bepaling van onderhavige gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen.

Toegang tot en gebruik van de website

LUCA School of Arts stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website steeds te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan echter steeds om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering door LUCA School of Arts worden onderbroken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen en/of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken en/of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

LUCA School of Arts behoudt zich steeds het recht voor een gebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. De gebruiker kan LUCA School of Arts hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk houden.
Het is de gebruiker verboden om de informatie die LUCA School of Arts op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.

Garanties en aansprakelijkheid

De website is bestemd om algemene informatie over LUCA School of Arts ter beschikking te stellen. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch advies of een equivalent daarvan aan de gebruiker worden beschouwd.

Alhoewel LUCA School of Arts zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij meent dat die actueel en juist is, garandeert LUCA School of Arts niet dat alle informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de website allesomvattend is.
In geen enkel geval kan LUCA School of Arts aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit:

 • het raadplegen en/of het gebruik van de informatie die op de website of websites waarnaar deze website verwijst, wordt aangeboden of
 • de afwezigheid van specifieke informatie.
 • Evenmin garandeert LUCA School of Arts dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij is van computervirussen.

LUCA School of Arts is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de vacatures die door de werkgevers worden ingediend op onze website. LUCA School of Arts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de vacatures, wat betreft de juistheid van de informatie, noch voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit de informatie die in deze vacatures aangeboden wordt.

LUCA School of Arts heeft steeds het recht de inhoud van de website te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

LUCA School of Arts kan op haar website links voorzien naar andere websites. LUCA School of Arts is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de inhoud van deze websites. LUCA School of Arts kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt zou worden door het raadplegen en/of gebruik van de informatie die op bovenvermelde websites wordt aangeboden.

Indien LUCA School of Arts kosten zal moeten dragen of indien aan LUCA School of Arts kosten zullen worden opgelegd ten gevolge van misbruik van deze website of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, verbindt de gebruiker zich ertoe LUCA School of Arts te zullen vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, verlies en schade (inclusief juridische kosten).

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker heeft het recht om de informatie op de website (waaronder o.m. het redactionele materiaal, de informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken) te consulteren en enkel en alleen voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits hij de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor teksten waarbij expliciet een beperking van het gebruik wordt vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is steeds een voorafgaande schriftelijke toestemming van LUCA School of Arts vereist.

In geen geval mag de gebruiker de inhoud van de website gebruiken voor commerciële doeleinden, noch deze verdelen of meedelen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LUCA School of Arts.

LUCA School of Arts behoudt alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Al de mededelingen, informatie, gegevens, materiaal, e.d. dat de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan de beheerder van de website van LUCA School of Arts bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zullen door LUCA School of Arts als niet‐vertrouwelijk worden beschouwd. LUCA School of Arts wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan bovenvermelde mededelingen en algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. LUCA School of Arts heeft het recht om al de bovenvermelde mededelingen, reacties en gegevens naar eigen goeddunken te gebruiken, rekening houdend met de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De gebruiker stemt er mee in dat LUCA School of Arts de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de door hem aan LUCA School of Arts meegedeelde informatie, gegevens, materiaal e.d., voor om het even welke doeleinden kan aanwenden.

Cookies

De website van LUCA School of Arts gebruikt cookies die het navigeren door de website vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die je voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer of toestel.

Enerzijds zijn cookies functioneel. Deze cookies onthouden bepaalde keuzes en instellingen die je een eerste keer hebt gekozen om bij volgende bezoeken efficiënter, sneller en eenvoudiger te kunnen navigeren. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld loginnamen, voorkeursinstellingen,…

Anderzijds worden cookies ook gebruikt worden om het surfgedrag te onthouden. Hiermee kan dan bijvoorbeeld de populariteit van webpagina’s gemeten worden.

LUCA School of Arts gebruikt cookies van: hotjar, google analytics, double click, facebook pixel, facebook connect en facebook custom audience

Cookies kan je via de browserinstellingen op je computer weigeren of verwijderen. De wijze waarop dit kan, verschilt van browser tot browser. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je browser.

Het niet-aanvaarden of verwijderen of uitzetten van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde functionaliteiten van de website van LUCA School of Arts niet meer toegankelijk zijn of slecht functioneren. Daardoor kan de beleving van de site tegenvallen.

LUCA School of Arts behoudt zich het recht voor om deze cookieverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest recente versie van de cookieverklaring vind je altijd op deze pagina.

Privacyverklaring LUCA School of Arts

 • LUCA School of Arts met maatschappelijke zetel te Paleizenstraat 70, 1030 Brussel engageert zich om bij de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, te eerbiedigen.
 • LUCA School of Arts verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op het verstrekken van informatie in verband met haar activiteiten (onderwijs, onderzoek en artistieke werking). De informatie die u ontvangt kan onder meer betrekking hebben op het aanbod vormingen, studiedagen, opendeurdagen, lezingen, studierichtingen, dienstverlening of onderzoeksprojecten dat LUCA School of Arts al dan niet in samenwerking met derden, beheert.
 • De gegevens die LUCA School of Arts over u verzamelt en verwerkt kunnen bestaan uit:
  • Uw naam en voornaam;
  • Uw contactgegevens (adres, telefoon, e-mail, fax);
  • Informatie over uw professionele activiteiten (uw beroep, sector);
  • Informatie over uw deelname aan eerdere activiteiten binnen het aanbod van LUCA School of Arts (aard van de activiteit, onderwerp, evaluatie,…);
 • LUCA School of Arts garandeert dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot de beschreven doelstelling en de beschreven persoonsgegevens.
 • LUCA School of Arts maakt uw persoonsgegevens niet aan derden bekend, tenzij dit noodzakelijk is voor de organisatie van haar bovengenoemde activiteiten in samenwerking met derden.
 • LUCA School of Arts zal de best mogelijke veiligheidsmaatregelen treffen om te voorkomen dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot of misbruik maken van uw persoonsgegevens.
 • LUCA School of Arts respecteert uitdrukkelijk uw recht om:
  • u te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens;
  • toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;
  • foutieve of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of te actualiseren;
   U kan deze rechten kosteloos uitoefenen. Hiertoe kan u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens: info@luca-arts.be
 • LUCA School of Arts behoudt zich het recht voor bovenvermelde privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits u hiervan op voorhand te informeren. U behoudt ten allen tijde uw recht op verzet, toegang en verbetering.
 • Indien u meer inlichtingen wenst over de regelgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit het gebruik van de website alsook uit de toepassing en interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen uitsluitend bevoegd zijn.

Contactgegevens

Voor eventuele vragen over de inhoud en/of het gebruik van de website kan de gebruiker zich richten tot artoffice@luca-arts.be

E-mails

E-mails van medewerkers van de LUCA School of Arts kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en zijn daarom enkel voor de geadresseerde(n) bestemd. Indien u per vergissing een e-mail van één van onze medewerkers ontving, gelieve dan de afzender te contacteren en deze e-mail inclusief de eventuele attachments van alle computers te verwijderen.

Dankjewel om rekening te houden met het milieu: print onze mails enkel uit als het echt nodig is.

Access to and use of the website are subject to the following modalities and conditions, subject to all rights.
 

General
All modalities and conditions as mentioned below relate to the LUCA School of Arts VZW website with domain name www.luca-arts.be and all other websites, satellite sites or web pages developed by LUCA School of Arts, or to be developed in the future. As soon as you access or use any LUCA School of Arts website, you are supposed to have read and explicitly agreed to our Terms of Use. If you do not agree with the content of these terms of use, we request that you no longer consult the website.

If one clause of these terms of use is not applicable or is contrary to a clause of mandatory law, this non-applicability will not affect the validity or applicability of the other clauses.
 

Access to and use of the website
LUCA School of Arts makes every effort to ensure, as far as possible, access to the website, without any guarantee whatsoever. However, this access can be interrupted for any reason and without prior notice or motivation by LUCA School of Arts.

The user is responsible for the proper functioning of his/her IT system and his/her Internet access. The user explicitly undertakes not to disturb the optimal functioning and security of the website, for example by using viruses and/or other harmful files or data and/or by accessing files or data to which he/she has no access.

LUCA School of Arts always reserves the right to completely or partially deny a user access to the website unilaterally and without prior notification or motivation. The user cannot hold LUCA School of Arts responsible for this.
The user is forbidden to supplement, change, delete, replace and/or improve the information that LUCA School of Arts makes available on the website, in whole or in part.
 

Guarantees and liability
The website is intended to provide general information about LUCA School of Arts. It is not adapted to personal or specific circumstances and therefore cannot be considered as personal, professional, legal advice or equivalent to the user.

Although LUCA School of Arts endeavours to provide information that it believes is current and correct, LUCA School of Arts does not guarantee that all information is adequate, correct and complete, nor that the website is comprehensive.

Under no circumstances can LUCA School of Arts be held liable for direct or indirect damage that could result from:

 • consulting and/or using the information offered on the website or websites to which this website refers or
 • the absence of specific information.
 • Nor does LUCA School of Arts guarantee that the website or the server making the website available is free from computer viruses.

LUCA School of Arts is not responsible for the content of job offers submitted by employers on our website. LUCA School of Arts cannot be held responsible for the content of the vacancies, as to the correctness of the information, nor for direct or indirect damage resulting from the information offered in these vacancies.

LUCA School of Arts always has the right to change, improve, delete and/or change the content of the website without prior notice.

LUCA School of Arts may provide links to other websites on its website. However, LUCA School of Arts is never responsible for, and cannot be held to investigate, evaluate, or provide any guarantees regarding the content of these websites. LUCA School of Arts can therefore in no way be held responsible for direct or indirect damage that would be caused by consulting and/or using the information offered on the above-mentioned websites.

If LUCA School of Arts is charged or if costs are imposed on LUCA School of Arts as a result of misuse of this website or a breach of these terms of use by the user, the user undertakes to indemnify LUCA School of Arts for all costs, claims, loss and damage (including legal costs).
 

Intellectual property rights
The user has the right to consult the information on the website (including the editorial material, the informative texts, photos, illustrations, drawings and other graphic material, names, logos, trademarks and other brands) and download and reproduce only for personal use, provided he/she mentions the source, in accordance with the provisions of the law on copyright and related rights of 30 June 1994.

However, this permission does not apply to texts explicitly mentioning a restriction of use. Reproduction or use of multimedia information (sound, images, software, etc.) always requires prior written permission from LUCA School of Arts.

Under no circumstances may the user use the content of the website for commercial purposes, nor distribute it or communicate it to third parties, for-profit purposes or otherwise, without the prior explicit written permission of LUCA School of Arts.

LUCA School of Arts reserves all current and future intellectual property rights on the website itself and on the information made available.
 

Confidentiality
All messages, information, data, material, etc. that the user provides to the administrator of the LUCA School of Arts website, unsolicited and of his own agreement, including the data or reactions regarding the content of this website, are considered non-confidential. LUCA School of Arts disclaims any obligation regarding the action to be taken on the above communications and general responses and data. LUCA School of Arts has the right to use all of the above messages, responses and data in its discretion, taking into account the restrictions provided by the Law of 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to the processing of personal data.

The user agrees that LUCA School of Arts can use the ideas, concepts, knowledge and techniques contained in the information, data, material, etc. that he/she has communicated to LUCA School of Arts for any purpose.


Cookies
The LUCA School of Arts website uses cookies to facilitate navigation through the website. Cookies are small text files that remember your preferences while surfing and store them on your own computer or device.

On the one hand, cookies are functional. These cookies remember certain choices and settings that you have chosen for the first time in order to navigate more efficiently, faster and easier on subsequent visits. These cookies remember login names, preferences, etc.

On the other hand, cookies are also used to remember surfing behaviour. This can, for example, measure the popularity of web pages.

LUCA School of Arts uses cookies from: hotjar, google analytics, double click, Facebook pixel, Facebook connect and Facebook custom audience.

You can refuse or delete cookies via the browser settings on your computer. The way in which this can be done depends on the browser you use. Consult the help function of your browser for this.

Failure to accept or delete or disable cookies may result in certain features of the LUCA School of Arts website becoming inaccessible or malfunctioning. As a result, the experience of the site may be disappointing.

LUCA School of Arts reserves the right to change this cookie statement at any time. You can always find the most recent version of the cookie statement on this page.
 

Privacy statement LUCA School of Arts

 • LUCA School of Arts, with its registered office at Paleizenstraat 70, 1030 Brussels, undertakes to respect the provisions of the law of 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to the processing of personal data when collecting and processing your personal data.
 • LUCA School of Arts collects and processes personal data exclusively for the purpose of providing information related to its activities (education, research and artistic activities). The information you receive may relate, among other things, to our education, study days, open campus days, lectures, fields of study, services or research projects that LUCA School of Arts manages, whether or not in collaboration with third parties.

The data that LUCA School of Arts collects and processes about you may consist of:

 • Your name and first name;
 • Your contact details (address, telephone, e-mail, fax);
 • Information about your professional activities (your profession, sector);
 • Information about your participation in previous activities within LUCA School of Arts (nature of the activity, subject, evaluation,…);

-LUCA School of Arts guarantees that the processing of personal data is limited to the above-mentioned purpose and personal data.

-LUCA School of Arts will not disclose your personal data to third parties unless this is necessary for the organization of its above-mentioned activities in collaboration with third parties.

-LUCA School of Arts will take the best possible security measures to prevent third parties from illegally accessing or misusing your personal data.

-LUCA School of Arts explicitly respects your right to:

 • to oppose the further processing of your personal data;
 • access your personal data;
 • have incorrect or outdated personal data corrected or updated;

You can exercise these rights free of charge. For this you can contact the person responsible for the processing of your personal data: info@luca-arts.be

LUCA School of Arts reserves the right to amend the aforementioned privacy policy at any time, provided you inform us in advance. You retain your right to object, access and correct at any time.

If you would like more information about the regulations regarding the processing of personal data, please contact the Commission for the Protection of Privacy.

Applicable law and competent court
All disputes related to or arising from the use of the website as well as from the application and interpretation of these terms and conditions of use are governed by Belgian law, whereby the courts of the judicial district of Mechelen have exclusive jurisdiction.
 

Contact details
For any questions about the content and/or use of the website, the user can contact artoffice@luca-arts.be

 

Emails
Emails from LUCA School of Arts employees may contain confidential information and are therefore intended only for the addressee(s). If you have received an e-mail from one of our employees by mistake, please contact the sender and delete this e-mail, including any attachments, from all computers.

Thank you for taking the environment into account: only print our emails if you really need to.