Organisatie / Raad van Bestuur

LUCA School of Arts heeft de juridische vorm van een vzw (vereniging zonder winstgevend doel). De juridische grondregels van de vzw LUCA School of Arts (LUCA) zijn vervat in de gecoördineerde statuten (pdf-document). Het huishoudelijk reglement LUCA (pdf-document)  beschrijft de organisatie, het bestuur en de werking van de hogeschool.

In het LUCA-organogram vind je een overzicht van de LUCA-structuur.

LUCA organiseert zowel praktijkgerichte als onderzoeksgerichte opleidingen. Drie geledingen staan in voor de organisatie van het onderwijs en het onderzoek:

DE BESTUURSORGANEN 

  • de Algemene Vergadering van de vereniging
  • de Raad van Bestuur van de vereniging
  • het directiecomité
  • de raad voor studentenvoorzieningen.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.

Samenstelling en bevoegdheden: zie Titel 2 en Titel 3 van de statuten (pdf-document), en artikel 7 van het huishoudelijk reglement LUCA (als bijlage)

Werkende leden

De hogescholen
Odisee vertegenwoordigd door mevrouw Ann DECEULEMEESTER
UC Leuven en UC Limburg vertegenwoordigd door de heer Jos CLIJSTERS
LUCA School of Arts vertegenwoordigd door de heer  Jean-Pierre RAMMANT
Thomas More Kempen vertegenwoordigd door de heer Koen GEENS
Thomas More Mechelen-Antwerpen vertegenwoordigd door de heer Ludo LAUWERS
Vives Noord vertegenwoordigd door de heer William DE GROOTE
Vives Zuid vertegenwoordigd door de heer Herman VANLERBERGHE

De universiteit
Vertegenwoordigd door Prof. em Herman DAEMS, voorzitter Raad van Bestuur KU Leuven
Vertegenwoordigd door Prof. em. Herman COUSY, professor emeritus KU Leuven
Vertegenwoordigd door Prof. em. Jozef JANSSENS, professor emeritus KU Leuven
Vertegenwoordigd door Prof. em. Ludo MELIS, professor emeritus KU Leuven
Vertegenwoordigd door Prof. em. Pierre VERBAETEN, professor emeritus KU Leuven

Gecoöpteerde leden
Voorzitter Associatie KU Leuven,  Prof. dr. ir. André OOSTERLINCK

Onafhankelijken
De heer Luc CORTEBEECK
De heer Frank DONCK
De heer Hugo LEROI
De heer Jan MEYERS
De heer Piet VANTHEMSCHE
Mevrouw Caroline VEN

Toegetreden leden met raadgevende stem
Mgr. Lode AERTS, bisschop van Brugge
De heer Lieven BOEVE, directeur-generaal VSKO
Mgr. Johan BONNY, bisschop van Antwerpen
Mgr. Jozef DE KESEL, aartsbisschop van Mechelen-Brussel
Mgr. Patrick HOOGMARTENS, bisschop van Hasselt
Prof. dr. LUC SELS, rector KU Leuven
Mgr. Luc VAN LOOY, bisschop van Gent

Waarnemers
Mevrouw Maria DE SMET,  secretaris Algemene Vergadering Associatie KU Leuven
De heer Johan DHONDT, regeringscommissaris
De heer Joris HINDRYCKX, algemeen directeur Vives Noord en Vives Zuid
Mevrouw Lon HOLTZER, directeur Associatie KU Leuven
De heer Bruno LAMBRECHT, directeur-generaal rectorale diensten KU Leuven
De heer Joris ROSSIE, algemeen directeur Odisee
De heer Simon VAN DAMME, algemeen directeur LUCA School of Arts
De heer Marc VANDEWALLE, algemeen directeur UC Leuven en UC Limburg
Mevrouw Machteld VERBRUGGEN, algemeen directeur Thomas More Mechelen-Antwerpen en Thomas More Kempen
Mevrouw Marleen VERLINDEN, algemeen beheerder LUCA School of Arts

Secretaris
Mevrouw Dominique CLAES, hoofd stafdienst algemeen directeur LUCA School of Arts

De Raad van Bestuur vormt het centrale bestuur van de vereniging

Samenstelling en bevoegdheden: zie titel 5, artikel 15 van de statuten (pdf) en artikel 8 van het huishoudelijk reglement LUCA (pdf).

Bestuurders:
Mevr. Sabine de Bethune, ondervoorzitter
Prof. dr. Koenraad Debackere, bestuurder
Dhr. Luc Demeester, bestuurder
Mevr. Liliane Dewachter, bestuurder
Dhr. Hans Martens, bestuurder
Prof. dr. em. Ludo Melis, bestuurder
Dhr. Luc Philips, bestuurder
Dhr. Jean-Pierre Rammant, voorzitter
Prof. dr. Bart Raymaekers, bestuurder
Dhr. Thomas Renwart, student-bestuurder 
Dr. Simon Van Damme, afgevaardigd bestuurder
Dhr. Joannes Van Heddegem, bestuurder-secretaris
Mevr. Myriam Van Varenbergh, bestuurder
Mevr. Marleen Verlinden, bestuurder
Prof. dr. André Oosterlinck, waarnemer met raadgevende stem
Prof. dr. Frank Baert, waarnemer met raadgevende stem

De medezeggenschaps- en participatiestructuur van LUCA bestaat uit:

  • het hogeschoolonderhandelingscomité (HOC)
  • de academische raad 
  • de studentenraad en zijn participatiecommissies.

In het hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) [pdf] onderhandelen de gemandateerde vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur en de personeelsafgevaardigden over alle aangelegenheden die het personeel van de hogeschool aanbelangen. De samenstelling en bevoegdheden worden geregeld in artikel 14 van het huishoudelijk reglement LUCA [pfd].

De academische raad (pdf) is samengesteld uit vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur, van het personeel en van de studenten. De academische raad heeft informatierecht en advies- en overlegbevoegdheid over de aangelegenheden die de hogeschool in haar geheel betreffen. De samenstelling en bevoegdheden worden geregeld in artikel 15 van het huishoudelijk reglement LUCA [pfd].

De bevoegdheden van de studentenraad en zijn participatiecommissies worden geregeld in artikel 16 van het huishoudelijk reglement LUCA [pdf]. Per campus wordt één participatiecommissie opgericht die bestaat uit verkozen vertegenwoordigers van de studenten. De studentenraad wordt samengesteld uit verkozen vertegenwoordigers in de participatiecommissies op de wijze zoals door de studentenraad vastgelegd in het participatiereglement. 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by