Woorden die ertoe doen

Verbale articulaties van kritische zin binnen de artistieke praktijk

foto: Peter Morrens

  • Projectverantwoordelijke: Tom Van Imschoot (LUCA Faculteit Kunsten, OE Image, OG Art & Argument)
  • Teamleden: /

Dit onderzoeksproject zoomt in op kunstenaarspraktijken waarin het artistieke werk in wisselwerking treedt met een kritische verbale interventie. In alle tijden en alle disciplines zijn er kunstenaars voor wie het kritische schrijven en spreken over kunst en cultuur productief is voor de vernieuwing van hun eigen artistieke praktijk, in die mate zelfs dat er sprake is van een continuüm. Woorden doen ertoe bij deze artiesten; verbale articulaties leiden tot een scherpere intuïtie in de praktijk.

Jean-Luc Godard, John Cage, Maurice Blanchot zijn klassieke 20ste-eeuwse voorbeelden. Hun artistieke model leeft voort in het werk van Jeff Wall, David Hockney, Wim Cuyvers, David Foster Wallace en anderen. In eigen land lijkt een regressieve opdeling van lichaam en geest er de jongste decennia voor te hebben gezorgd dat hand en hoofd, buik en woord voor vele kunstenaars onverzoenbare grootheden zijn. Maar het onderwijs- en onderzoeksparadigma dat de academisering invoerde, wijst in een andere richting.

Dit onderzoeksproject wil de wisselwerking tussen artistieke en verbale realisaties die zowel de masterproef als het doctoraat in de kunsten kenmerkt, alsnog op die hoger vermelde rijke traditie enten. Het onderzoeksproject onderneemt daartoe een tweeledige actie.

Ten eerste is er het uitbouwen van een internationaal netwerk waarin artistieke praktijken met een kritische en/of reflectieve verbale component en algemene expertise ter zake, worden samengebracht. Hierbij wordt gestreefd naar variatie en diversiteit (verschillende disciplines, verschillende werkvormen, binnen en buiten de kunstpedagogische context). Het doel is een internationaal congres met een bijhorende tentoonstelling van masterscripties.

Ten tweede is er het opstellen van een visietekst waarin bevindingen over moderne voorbeelden en de traditie waartoe ze behoren, aan een reflectie over de hedendaagse kunstpraktijk worden onderworpen. Dit voert tot een verkenning van wat de onderzochte praktijk voor de integratie van onderzoek in onderwijs kan betekenen, inclusief de vorm van de masterproef en het artistieke doctoraat op proefschrift. Het doel is een publicatie waarin ook de congresbijdragen worden opgenomen.

  • e-mailadres: tom.vanimschoot@luca-arts.be
  • Looptijd: 2014-

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by