Speciaal Statuut

Sommige studenten werken naast hun studie, beoefenen topsport of zijn zelfstandig ondernemer.

Er zijn ook studenten met een functiebeperking en studenten met tijdelijk bijzondere omstandigheden (sterfgeval, ziekte,…). Deze specifieke situatie kan het studieproces beïnvloeden.

Zorgcoaches kunnen samen met de student en opleiding op maat onderwijs- en examenfaciliteiten toekennen.  (zie mailadressen van de respectievelijke zorgcoaches per campus onderaan deze pagina)

Welke speciale statuten zijn er?

In regel volgt de student minstens 27 studiepunten.

Type speciaal statuut

Toelichting

Functiebeperking
 • Sensoriële functiebeperking: motorisch, visueel en/of auditief
 • Ontwikkelingsstoornissen: dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, dyspraxie, AD(H)D, autismespectrumstoornis, ontwikkelingsdysfasie, stotteren, ticstoornis.
 • Psychiatrische functiebeperking
 • Chronische ziekte
 • Andere
Bijzondere individuele omstandigheden (BIO) je ervaart moeilijkheden bij de studies omwille van een acute situatie die zich voordoet, bij voorbeeld zwangerschap, overlijden familielid,….
Kunstenaar op hoog niveau je komt ook in aanmerking voor het statuut van ‘student – ondernemer’ of ‘werkstudent’ en je ondervindt moeilijkheden om de kunstbeoefening op hoog niveau te combineren met de onderwijsactiviteiten.
Mantelzorger je biedt extra ondersteuning aan een zorgbehoevend iemand uit de directe omgeving (familielid eerste graad, samenwonende partner,…)
Top-sporter je ervaart moeilijkheden bij de studies door combinatie met topsport. Bekijk hier of je aan de voorwaarden voldoet.

Student-ondernemer

je werkt als zelfstandige, je hebt een ondernemingsnummer, je bent aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds en je hebt een minimum jaaromzet van €6648,12. Let op: dit statuut verschilt van het fiscaal statuut student – zelfstandige, maar is er wel aan gelinkt.
Werkstudent je werkt ten minste 80 uren per maand of je bent halftijds tewerkgesteld volgens desbetreffende CAO. Let op: doctoraatsstudenten of studenten die onderwijs volgen in een werktraject, kunnen geen aanvraag indienen, aangezien hun onderwijsvorm reeds is aangepast.

Hoe vraag je een speciaal statuut aan? 

Academiejaar 2024 - 2025

 • Stap 1: Om je statuut als topsportstudent, werkstudent, student met een functiebeperking of student-ondernemer officieel te laten erkennen, moet je zelf je aanvraagdossier maken in KULoket. Ga naar Inschrijvingen & Aanvragen > Aanvraag Statuut/Faciliteiten > aanduiden welk statuut je wenst  Deze aanmelding moet vòòr 16/10/24 gebeuren. 
 • Stap 2: Eens je de juiste documenten hebt opgeladen in je dossier, in het tabblad 'Documenten' (zie Attestering Functiebeperking / Attestering Andere Statuten),klik je op 'Indienen' en kan de zorgcoach je aanvraagdossier en je statuut verwerken. Zodra je statuut is goedgekeurd, ontvang je automatisch een melding in je mailbox. Je documenten opladen in KU Loket kan tot 30/10/24.
 • Stap 3: Je maakt een afspraak met de zorgcoach van je campus om te bekijken welke faciliteiten voor jou van toepassing zijn. Je faciliteiten bespreken kan nog tot eind november, als je bovenstaande deadlines hebt gerespecteerd.

Nog niet officieel ingeschreven? Je kan al een statuut aanvragen met je tijdelijke account via deze link. Deze account heb je gebruikt om je online inschrijving in te dienen.

Let op!

Heb je de deadline van het eerste semester niet gehaald, dan krijg je een tweede kans in het tweede semester. Heb je je vòòr woensdag 26/02/25 aangemeld op KULoket en je documenten opgeladen ten laatste op woensdag 12/03/25, dan kan je nog een speciaal statuut met bijhorende faciliteiten verkrijgen. Deze gelden enkel vanaf het tweede semester, zonder terugwerkende kracht.


Attestering statuut functiebeperking

Wie erkend wil worden als student met een statuut, moet een  attestering  (gemotiveerd verslag, verslag van het CLB, VAPH-erkenning, … ) kunnen voorleggen. Beschik je niet over dergelijk attest, vraag dan je behandelend arts, psycholoog, … om een VLOR-attesteringsbundel in te vullen. Hieronder vind je een overzicht:

Functiebeperking Geldig attest / documentatie
 • Chronische ziekte 
 • Motorische functiebeperking 
 • Auditieve functiebeperking 
 • Visuele functiebeperking 
 • Psychiatrische functiebeperking
 • Ontwikkelingsstoornis: dyslexie  
 • Ontwikkelingsstoornis: dyscalculie 
 • Ontwikkelingsstoornis: dyspraxie
 • Ontwikkelingsstoornis: ASS  
 • Ontwikkelingsstoornis: AD(H)D  
 • Ontwikkelingsstoornis: tic stoornis 
 • Ontwikkelingsstoornis: coördinatie 
 • Ontwikkelingsstoornis: stotteren  
 • Ontwikkelingsstoornis: dysfasie

Attestering andere statuten

Statuut Geldig attest / documentatie
Werkstudent
Student - ondernemer
 • Bewijs van ondernemingsnummer, indien van toepassing 

 • Financieel plan, indien van toepassing 

 • Aanslagbiljet voorbije boekjaar, indien reeds langer dan één jaar fiscaal statuut – zelfstandige 

Kunstenaar op hoog niveau
Mantelzorger
 • Verklaring van een arts dat de zorgbehoevende zich in een ernstige medische situatie bevindt en extra ondersteuning nodig heeft 

 • Officieel document waarin de student erkend wordt als mantelzorger door bv mutualiteit, indien beschikbaar 

Topsporter
 • Alle mogelijke bewijslast die het aanvraagformulier kan ondersteunen (bv trainingsschema, lidmaatschap club, erkenning van een bepaalde federatie/comité, deelname competitie voorbije 12 maand,…) 

Bijzondere individuele omstandigheid

Wat zijn onderwijs – en examenfaciliteiten?

Samen met de student bekijkt de zorgcoach en opleiding welke onderwijs- en/of examenfaciliteiten zinvol en haalbaar zijn. Je hebt niet automatisch recht op faciliteiten, deze worden in overleg met de opleiding verleend. Je onderwijs- en examenfaciliteiten zijn ofwel jaarlijks te vernieuwen ofwel geldig gedurende je hele schoolcarrière bij LUCA.

Faciliteiten mogen het verwerven van de eindcompetenties niet in gedrang brengen. Enkel het proces en de wijze waarop de competenties worden verworven, wordt aangepast. Hierdoor brengen de toegekende onderwijs- en examenfaciliteiten de principes van het gelijkheidsbeginsel voor alle studenten binnen de opleiding niet in het gedrang. 

Inzetten examenfaciliteiten

Ben je een LUCA - student met een goedgekeurd speciaal statuut en examenfaciliteiten? Dan kan je deze per examenperiode (wanneer je examenrooster online staat) zelf inzetten voor je examens via KU Loket onder de toepassing 'Faciliteiten inzetten'

LET OP:

 • Geef voor elk examen of evaluatie deze info door in het vakje “Opmerking”:
  • Datum van het examen (indien gekend)
  • Uur van het examen (indien gekend)
  • Soort examen (online, schriftelijk, mondeling, paper, jury, …)
 • ​​​​​Geef bij de volgende faciliteiten ook deze info mee:
  • “Gebruik van een examenlaptop met voorleessoftware/schrijfhulp”: geef duidelijk aan WELKE voorleessoftware (Sprint of Kurzweil). Als je geen voorleessoftware wil gebruiken, schrijf dan ‘geen voorleessoftware’.
  • Student kan mondelinge examens als laatste/eerste in de rij afleggen”:schrijf of je als eerste, laatste of een ander moment je examen wil afleggen.
 • Zet enkel examenfaciliteiten in die van toepassing kunnen zijn op het soort examen.
 • Meer info nodig? Raadpleeg 
 • DEADLINE: Je kan examenfaciliteiten per examenperiode aanvragen tot een bepaalde datum. In onderstaand schema vind je de deadlines (3de examenperiode academiejaar 2023-2024) per campus. Aanvragen na die datum worden automatisch afgekeurd!

  Campus

  Deadline doorgeven examenfaciliteiten (3de examenperiode)

  Start examenperiode

  C-Mine Genk

  30/06/24

  19/08/24

  Lemmens Leuven

  30/06/24

  19/08/24

  Narafi Brussel

  30/06/24

  19/08/24

  Sint-Lucas Gent

  30/06/24

  19/08/24

  Sint-Lukas Brussel

  30/06/24

  19/08/24


  Heb je vragen over het inzetten van je examenfaciliteiten, neem contact op met de zorgcoach van jouw campus.

Inclusieve buitenlandervaring

Naar het buitenland?  

Heb je twijfels om deel te nemen aan een buitenlandse mobiliteit omdat je:   

 • een functiebeperking hebt zoals bv. dyslexie, autisme of AD(H)D?   

 • psychisch kwetsbaar bent of therapie volgt?  

 • schoolgaan combineert met minstens een halftijdse job?     

  Je kan samen met de zorgcoach en de internationale coördinator in alle vertrouwen jouw situatie bekijken.  Je statuut en aanpassingen kunnen ook geldig zijn bij de instelling waar je heen gaat. Bekijk meer info op de website van internationalisering: “Een inclusieve buitenlandervaring voor iedereen”.   

  Vraag een speciaal statuut aan bij LUCA via je zorgcoach om recht te hebben op ondersteuning.  

Inkomende internationale studenten:

Ben je geregistreerd als een student met een functiebeperking bij je eigen instelling? Dan kan je recht hebben op faciliteiten bij LUCA. Vraag aan je eigen instelling om ons je geregistreerde aanpassingen en attesten te bezorgen. Dat kan rechtsreeks naar de zorgcoach van je campus of via de internationale coördinator. Heb je zelf de attesten? Contacteer de zorgcoach om je situatie samen te bekijken. Let op de deadlines voor een aanvraag van een speciaal statuut! 


Contactgegevens zorgcoaches

Campus Sint - Lukas Brussel

Campus Narafi Mail naar zorgcoach.narafi@luca-arts.be of maak een afspraak met Tessa Rasmussen via online afsprakenagenda

Campus C - mine

Mail naar Vanessa Vangeel: zorgcoach.cmine@luca-arts.be 
Campus Lemmens

Mail naar zorgcoach.lemmens@luca-arts.be of maak een afspraak met Greetje Anthoni via online afsprakenagenda

Campus Sint - Lucas Gent

Mail naar zorgcoach.sintlucas@luca-arts.be of maak een afspraak met Sarina Mary via online afsprakenagenda


Studiebegeleiding

Heb je een functiebeperking? Dan heb je recht op individuele studiebegeleiding bij de zorgcoach van jouw campus.

LUCA School of Arts kan geen individuele studiebegeleiding voorzien voor alle studenten. Enkel studenten met functiebeperking komen hiervoor in aanmerking. 

Meer info en studietips