Sommige studenten werken naast hun studie, beoefenen topsport of zijn zelfstandig ondernemer. Er zijn ook studenten met een functiebeperking en studenten met tijdelijk bijzondere omstandigheden (sterfgeval, ziekte,…). Deze specifieke situatie kan het studieproces beïnvloeden. Zorgcoaches kunnen samen met de student en opleiding op maat onderwijs- en examenfaciliteiten toekennen. 


Welke speciale statuten zijn er?

In regel volgt de student minstens 27 studiepunten.

  • Functiebeperking: voor de criteria van functiebeperking werkt LUCA met de registratie volgens de Vlaamse Onderwijsraad.
  • Bijzondere individuele omstandigheden: je ervaart moeilijkheden bij de studies omwille van bij voorbeeld zwangerschap, overlijden familielid,….
  • Kunstbeoefenaar op hoog niveau: je komt ook in aanmerking voor het statuut van ‘student – ondernemer’ of ‘werkstudent’ en je ondervindt moeilijkheden om de kunstbeoefening op hoog niveau te combineren met de onderwijsactiviteiten.
  • Student – mantelzorger: je biedt een extra ondersteuning aan een zorgbehoevend iemand uit de directe omgeving (familielid eerste graad, samenwonende partner,…)
  • Student – ondernemer: je werkt als zelfstandige of je bent van plan het te worden. Dit statuut verschilt van het fiscaal statuut student – zelfstandige, maar is er wel aan gelinkt.
  • Student – topsporter: je ervaart moeilijkheden bij de studies door combinatie met topsport.
  • Werkstudent: je werkt ten minste 80 uren per maand of je bent halftijds tewerkgesteld volgens desbetreffende CAO. Doctoraatsstudenten of studenten die onderwijs volgen in een werktraject, kunnen geen aanvraag indienen, aangezien hun onderwijsvorm reeds is aangepast.

Wat zijn onderwijs – en examenfaciliteiten?

Samen met de student bekijkt de zorgcoach en opleiding welke onderwijs- en/of examenfaciliteiten zinvol en haalbaar zijn. Je hebt niet automatisch recht op faciliteiten, deze worden in overleg met de opleiding verleend. Je onderwijs- en examenfaciliteiten zijn ofwel jaarlijks te vernieuwen ofwel geldig gedurende je hele schoolcarrière bij LUCA.

Faciliteiten mogen het verwerven van de eindcompetenties niet in gedrang brengen. Enkel het proces en de wijze waarop de competenties worden verworven, wordt aangepast. Hierdoor brengen de toegekende onderwijs- en examenfaciliteiten de principes van het gelijkheidsbeginsel voor alle studenten binnen de opleiding niet in het gedrang. 


Hoe vraag je een speciaal statuut aan?

Om je statuut als topsportstudent, werkstudent, student met een functiebeperking of student-ondernemer officieel te laten erkennen, moet je een procedure doorlopen door een aanvraag te richten tot de zorgcoach via uw KU Loket, dit voor 31 oktober van het academiejaar voor het eerste semester en ganse academiejaar, of als je pas in tweede semester hiervan gebruik wil maken voor 1 maart (met uitzondering van het statuut ‘bijzondere individuele omstandigheden’).


Contactgegevens van de zorgcoaches

Campus Sint - Lukas Brussel

Mail naar zorgcoach.sintlukas@luca-arts.be of maak een afspraak met Sarina Mary via haar online afsprakenagenda

Campus Narafi Mail naar Charlotte Vandijck of maak een afspraak via haar online afsprakenagenda

Campus C - Mine

Mail naar zorgcoach.cmine@luca-arts.be of maak een afspraak met Beatrijs Verheyen via haar online afsprakenagenda
Campus Lemmens Mail naar zorgcoach.lemmens@luca-arts.be
Campus Sint - Lucas Gent

Mail naar Inge De Mecheleer

Mail naar Charlotte Vandijck of maak een afspraak via haar online afsprakenagenda 

Studiebegeleiding

Heb je een functiebeperking? Dan heb je recht op individuele studiebegeleiding bij de zorgcoach van jouw campus.

Bekijk ook onze algemene studietips.