Gedragscode LUCA

Iedereen die bij LUCA studeert, werkt of op bezoek komt, moet zich veilig en goed kunnen voelen. We verwachten dat studenten en personeel respectvol met elkaar omgaan.

Daarbij willen we als hogeschool een veilige omgeving creëren waar grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd. We streven ernaar dat studenten en personeel de risico’s kunnen inschatten en bespreekbaar maken.

Studenten en personeelsleden van LUCA School of Arts vormen samen een gemeenschap van zo’n 4.500 mensen. We dragen zorg voor een inclusieve omgeving waarin iedereen zich gelijkwaardig, veilig en comfortabel kan voelen. We verwachten van onze bezoekers hetzelfde.

Daarbij is er binnen noch buiten de campus ruimte voor grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld favoritisme, discriminatie, geweld (ook verbaal of digitaal), machtsmisbruik of ongewenst seksueel handelen.

Elke interactie vindt plaats op een open en respectvolle manier. Elke mening of gevoel krijgt de ruimte om besproken te worden.

Eigen aan een studie- en werkcontext gebeuren fysieke interacties met de gepaste terughoudendheid, en nooit zonder expliciete kadering en toestemming.

Ieder legt de nodige zelfreflectie aan de dag en wordt zich op deze manier bewust van bestaande (eigen) referentiekaders. We zijn attent voor nieuwe maatschappelijke inzichten waarbij we (ongeacht leeftijd, ervaring of achtergrond) grenzen leren (h)erkennen.

Een kritische en innovatiegerichte School of Arts zoekt grenzen op en daagt studenten, de wetenschap en de maatschappij uit. Dat activeert ons des te meer om preventief om te gaan met situaties die iemand als een bedreiging voor diens waardigheid kan ervaren.

Ieder kan op elk moment en ten aanzien van eender wie van de LUCA-gemeenschap feedback geven wanneer iets als bedreigend of grensoverschrijdend wordt of werd ervaren, door zichzelf of door anderen. Dat gebeurt respectvol, met het oog op dialoog en verzoening.

Binnen LUCA worden meldingen van grensoverschrijdend gedrag opgevolgd via het vertrouwensnetwerk. Ze worden professioneel, tijdig en met ernst behandeld, met de grootst mogelijke integriteit en met respect voor de privacy en kwetsbaarheid van alle betrokkenen. We communiceren transparant over dat proces, voor zover die communicatie niet conflicteert met de privacy van betrokkenen en de kansen tot opvolging en bemiddeling.

Vertrouwensnetwerk

Als je met vragen zit, nood hebt aan een gesprek of een melding wil doen omtrent grensoverschrijdend gedrag, dan kan je terecht bij ons vertrouwensnetwerk. Voor studenten zijn er binnen de dienst studieloopbaanbegeleiding speciaal opgeleide vertrouwenspersonen. Personeelsleden kunnen terecht bij een collega die de rol opneemt van vertrouwensantenne, of bij de externe preventieadviseurs (psychosociaal welzijn) van IDEWE, die de rol opnemen van vertrouwenspersonen en PAPS (preventieadviseur psychosociaal welzijn).

Al deze personen staan ter beschikking voor een vertrouwelijk gesprek. Ze zullen naar je luisteren, helpen, eventueel doorverwijzen en informeren over de welke stappen er bijkomend gezet kunnen worden. Ze kunnen je ook begeleiden in het formuleren van een melding rond grensoverschrijdend gedrag, waarmee LUCA vervolgens aan de slag gaat.

Welzijn en psychologische ondersteuning voor de studenten

Studentenvoorziening steunt je in alles wat je als student aanbelangt. Ze bieden ook psychologische ondersteuning individueel of in groep aan.

Meer INFO

Welzijn op het werk

LUCA wenst een werkomgeving te creëren waarin openheid, samenwerking en respect voor persoonlijke waardigheid centraal staan én waarin elke medewerker zich goed kan voelen en de ruimte krijgt om zich te ontplooien.

We investeren dan ook intensief in de preventie van psychosociale risico’s op het werk en voorzien in ondersteuning voor medewerkers die psychische en/of lichamelijke problemen ervaren.

Gender Equality Plan

Voor LUCA School of Arts maakt genderbeleid integraal deel uit van het diversiteitsbeleid van de school. Diversiteit wordt hierbij opgevat als een veelheid van heterogene identiteiten en groepen. Door de multidimensionaliteit van onze identiteit kan een individu niet herleid worden tot één welbepaald kenmerk en categorie. 

Met het diversiteitbeleid van LUCA School of Arts, willen wij vanuit een inclusieve visie en een doelgroepenbeleid werken aan het vergroten van de kansen van alle medewerkers en studenten die het talent en de capaciteiten bezitten om binnen hoger kunstonderwijs te werken of studies aan te vatten en te doorlopen, ongeacht hun gender identiteit, etnische, religieuze, ideologische   of economische achtergrond, schoolhistoriek, functiebeperking, seksuele geaardheid of leeftijd. We streven naar een open school en werkplaats met een breed netwerk van partners.  Onze verhouding en dialoog met de samenleving en haar verschillende bevolkingsgroepen en culturen, betekent een meerwaarde voor ons onderwijs, onderzoek, studenten en personeel. 

Het Gender Equality Plan beschrijft enkele generieke acties die door de verschillende opleidingen, onderzoekseenheden en diensten verder uitgewerkt worden.