Toelatingsproef Jazz Leuven

Bachelor in de Muziek

campus Lemmens Leuven academiejaar 2024-2025

Info over het verloop van de proef

Je wilt je registreren voor de Artistieke Toelatingsproef Muziek bij LUCA Muziek voor de afstudeerrichting Jazz als bachelorstudent. Op de vorige pagina vond je reeds de datum van de deadline voor de online registratie van deze proef en de datum waarop je verwacht wordt op de campus. Op deze pagina vind meer info over wat deze proef inhoudt en hoe deze zal verlopen.

De artistieke toelatingsproef bestaat uit een schriftelijke motivatie, een artistieke proef, een proef algemene basisvorming muziek en een interview.

DEEL 1 - ONLINE GEDEELTE

Schriftelijke motivatie

Je krijgt bij inschrijving een link naar de online omgeving waarin je de instructies vindt hieromtrent. In een korte tekst verduidelijk je je motivatie voor de gekozen opleiding en afstudeerrichting. 

DEEL 2 - PROEF OP CAMPUS

Artistieke proef op campus Lemmens

Repertoire: 5 stukken waaronder minstens 1 Blues en 1 Rhythm Changes en 3 Jazzstandards of –composities Vereisten: expositie van het thema, improvisatie gebruik makend van de correcte toonladders en arpeggio’s, voor akkoordinstrumenten ook een correcte begeleiding. Bassisten kunnen begeleiden in 2-beat en walking bass, drummers kunnen improviseren over het akkoordenschema en met tradings 4 en 8 maten in verschillende stijlen (swing, latin).

De proef wordt beluisterd door de vakgroep van jouw instrument.
Enkel voor zangers wordt een begeleider voorzien. Het staat je vrij een eigen begeleider mee te brengen.

Proef algemene basisvorming muziek op campus Lemmens

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij zijn/haar basiscompetenties kan aantonen op ritmisch, metrisch, melodisch en harmonisch vlak aan de hand van twee praktijkproeven:

  1. Ritme en metrum
  • Naklappen van enkele door de docent voorgeklapte basisritmes, zowel in binair als in ternair metrum, eerst per maat en daarna over twee maten;
  • Realiseren van een korte zichtlezing (korte inzage ter plaatse) met basisritmes in binaire en ternaire maatsoort en met vrije invulling van enkele lege maten. De uitvoeringswijze is vrij (zeggen, klappen, tikken, …)

2. Melodie en samenklank

  • Nazingen op vocaal (scat) van enkele willekeurige noten, gespeeld op de piano (of voorgezongen), in het midden-, hoge en lage register;
  • Nazingen van een voorgespeelde tweeklank van onder naar boven en benoemen van deze tweeklank;
  • Meezingen op vocaal (scat) van de hoogst klinkende noot van een voorgespeelde akkoordenprogressie, alsook in tweede instantie van de laagst klinkende noot van dezelfde progressie.
  • Herkennen en benoemen van de meest voorkomende akkoordentypes: Majeur7, Mineur7, Dominant7 en Halfdiminisched7.

Interview op campus Lemmens

In een kort gesprek met de jury wordt gepeild naar je motivatie en persoonlijke ambities.

RESULTATEN

Binnen een week na de proef wordt je op de hoogte gebracht van de reslutaten van de Artistieke Toelatingsproef.

DATA

  • Deadline online gedeelte 07.02.24: proef op 16 februari 2024
  • Deadline online gedeelte 24.06.24: proef op 1 juli 2024
  • Deadline online gedeelte 30.08.24: proef op 5 september 2024

Een concrete planning van de dag wordt je per mail toegestuurd enkele dagen voor de toelatingsproef.

De Artistieke Toelatingsproef bestaat uit verschillende onderdelen. Je ontvangt na je registratie per mail een link naar de online-toelatingsproef en doorloopt de verschillende onderdelen. Daarna ontvang je een uitnodiging voor het aanvullend gesprek met de docenten en/ of eventueel een praktische proef op campus.

ONDERWIJSADMINISTRATIE - LUCA School of Arts Campus Lemmens Leuven

Lemmensberg 2 
3000 Leuven

Voor meer info kan je terecht bij: bart.vandevoorde@luca‐arts.be