07.05.2020

CORONA-update (7/3/2022)

(For the English version see below)

Eindelijk code geel!

Het Overlegcomité heeft beslist om over te gaan naar ‘code geel’. LUCA School of Arts evolueert mee met deze versoepelingen in de samenleving, zij het met  enige voorzichtigheid.

Mondmasker aanbevolen

Vanaf maandag 7 maart is het dragen van het mondmasker in onze gebouwen, gangen, kantoren, bibliotheken, ateliers, studio's, aula’s en leslokalen niet langer verplicht. We bevelen het wél nog  aan, zeker waar veel mensen in kleine ruimtes samen zijn of in een-op-eensettings.

Kwetsbare personen en al wie zich niet echt zeker voelt, raden we aan een FFP2-masker te dragen. Met dit masker kan men zichzelf goed beschermen. Wie (lichte) symptomen heeft maar toch op de campus komt, of wie een hoogrisicocontact gehad heeft, draagt best een masker.

We houden in deze fase vast aan de combinatie van contactonderwijs met opname en/of livestreaming van onderwijsactiviteiten. Zo kan wie in quarantaine moet toch zoveel mogelijk lessen volgen en blijven we voorzichtig omgaan met de bezettingsgraden in lokalen.

Het virus is niet weg

Nu de beschermingsmaatregelen in de samenleving wegvallen wordt onze individuele verantwoordelijkheid des te belangrijker. Want het virus is niet weg. De positiviteitsratio onder wie zich laat testen ligt nog steeds hoog. Daarom: blijf waakzaam. Laat je testen bij symptomen. Respecteer de quarantaine- en isolatie-afspraken.

Ik hoop van harte dat nu de coronacijfers dalen, dit jullie nieuwe energie geeft. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om blijvend aandacht te vragen voor wie het moeilijk heeft en voor wie deze lange pandemie voelbaar sporen nalaat.  

Draag zorg voor jezelf, voor elkaar en zeker voor de meer kwetsbaren in onze samenleving.

Simon Van Damme

Algemeen Directeur


Ben je besmet of ziek? 

Als je symptomen vertoont van een coronabesmetting, blijf dan zeker thuis. Neem contact op met je huisarts of vul de vragenlijst in. Test je positief, dan moet je uiteraard de richtlijnen volgen rond quarantaine en/of COVID-testen (deze verschillen naargelang je vaccinatiestatus). Bij een positieve test, meld je dit aan LUCA:

Voor studenten en personeel via: https://associatie.kuleuven.be/diensten/informatie/corona/luca/covid19-form-luca/view

We organiseren geen actieve contact tracing meer maar de meldingen worden geregistreerd en opgevolgd om indien nodig gepaste maatregelen te treffen. Het is dan ook belangrijk dat je bij een besmetting de namen van eventueel nauwe contacten op de campus doorgeeft aan de Vlaamse Contact tracing en mijngezondheid.be.


Finally code yellow!

The Belgian government decided to switch to "code yellow".  The LUCA School of Arts follows this easing, but with some cautiousness.

Mouth mask recommended
As of Monday 7 March, wearing a mouth mask in our buildings is no longer required. However, we still recommend it, especially in smaller rooms or one-to-one settings.
Vulnerable people and anyone who feels uncomfortable are advised to wear an FFP2 mask. With this mask, you protect yourself well. Anyone who has (mild) symptoms but is still on campus, or had a risky contact, should wear a mask.
In this stage, we will continue to combine contact teaching with recorded and/or live streaming of teaching activities. This allows those who must be quarantined to attend as many classes as possible. At the same time, we remain cautious about the occupancy rate in the classrooms.

The virus has not disappeared

As the preventive and protective measures in society are disappearing, our responsibility becomes all the more crucial. Because the virus has not vanished. The rate of infection among those who get tested is still high. That's the reason why we have to remain on the alert. Get tested if you notice any symptoms. Respect quarantine and isolation measures.
I sincerely hope that as the corona infections are decreasing, this will give you renewed energy.  I would like to ask attention for those who are struggling and for those for who this long pandemic has left some tangible scars.  
Take care of yourself, of each other and especially of the more vulnerable in society.

Simon Van Damme

General director
 


Are you infected or ill? 
If you have any symptoms of corona infection, stay at home. Contact your doctor or fill in the questionnaire. If you test positive, you must of course follow the guidelines regarding quarantine and/or COVID tests (these differ depending on your vaccination status). In case of a positive test, report this to LUCA:
For students and staff via: https://associatie.kuleuven.be/diensten/informatie/corona/luca/covid19-form-luca/view
We no longer organize active contact tracing but the reports are registered and followed up to take appropriate measures if necessary. It is therefore important that, in the case of an infection, you pass on the names of any close contacts on campus to Flemish Contact tracing and Mijngezondheid.be